BAKANLIK DUYURULARI
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

 

Sıra No.

 

Kanun Maddesi

 

Ceza Maddesi

 

 

Fiil

 

2022 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

(Yeniden Değerleme Oranı

% 36,20)

 

 

1

 

3

 

98

 

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

47.409

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

2

5

99/1-a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

397

Bu durumdaki her işçi için

3

7

99/1-b

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak

664

Bu durumdaki her işçi için

4

7/2 (f) bendi

99/2

7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

2.656

99/1-b ceza maddesinin dört katı

5

8

99/1-c

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

397

Bu durumdaki her işçi için

6

14

99/1-c

Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak

397

Bu durumdaki her işçi için

7

28

99/1-d

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

397

Bu durumdaki her işçi için

8

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

1.559

Bu durumdaki her işçi için

9

30

101

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

5.917

Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

10

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

429

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

 

11

 

32

 

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

429

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

12

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

1.559

 

13

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

1.559

 

14

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

429

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

 

15

 

41

 

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

 

755

 

Bu durumdaki her işçi için

16

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

1.559

 

17

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

755

Bu durumdaki her işçi için

18

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

755

Bu durumdaki her işçi için

19

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

755

Bu durumdaki her işçi için

 

20

 

60

 

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

755

Bu durumdaki her işçi için

21

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

4.173

 

22

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

755

Bu durumdaki her işçi İçin

23

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

4.173

 

24

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

4.173

 

25

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

4.173

 

26

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

4.173

 

27

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

4.173

 

28

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

4.173

 

29

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

4.173

 

30

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

4.173

 

 

 

31

 

 

92/2

 

 

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

 

37.928

 

 

32

 

96/1

 

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

 

37.928

 

33

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

37.928

 

Not:5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

Geçici Madde10: 7244 sayılı Kanunun 9. maddesiyle 4857 sayılı İş Kanununa geçici 10. madde eklenmiştir. 17.04.2020 tarihinden itibaren geçici 10.madde hükmüne aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden iş veren veya işveren vekiline sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüta sgari ücret tutarı idari para cezası uygulanır.

Bu bölümü görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.
Bu bölümü görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.
Bu bölümü görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.