02 Mart 2019 Cumartesi
Resmî Gazete
Sayı : 30702
YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1

 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik (Değişik ibare: RG-18/11/2022-32017) yapım/yıkım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara ve (Değişik ibare: RG-18/11/2022-32017) yapım/yıkım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2

 – (1) Bu Yönetmelik; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım ve yıkım işinde, şantiye şefliğini üstlenecek olan ilgili teknik elemanları kapsar.

Dayanak
MADDE 3

 – (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası, 42 nci ve 44 üncü maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 107 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4

 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik bent: RG-18/11/2022-32017)Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

b) e-Şantiye Şefi: Şantiye şefliği kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu, Bakanlık bünyesinde işletilen Şantiye Şefliği Bilişim Sistemini,

c) (Değişik bent: RG-18/11/2022-32017) İlgili idare: Yapım/yıkım ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip idareleri,

ç) Kanun: 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununu,

d)(Değişik bent: RG-18/11/2022-32017) Müdürlük: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,

e) (Değişik bent: RG-18/11/2022-32017)Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım/yıkım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan teknik personeli,

f) (Mülga bent: RG-18/11/2022-32017)

İKİNCİ BÖLÜM

Şantiye Şefliği ve İdarenin Görevleri

Uygulanacak ilke ve kurallar
MADDE 5

 – (1) Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların şantiye şefliğinin, yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasında düzenlenen ve asgari olarak işin adı, süresi ve ücreti ile işyeri adresini ve tarafların tebligata elverişli elektronik adreslerini içeren bir iş sözleşmesine göre yürütülmesi esastır.

(2) Şantiye şefliği şartlarını haiz olması halinde yapı müteahhidi şantiye şefliğini üstlenebilir. Bu durumda ayrıca şantiye şefi bulundurma şartı aranmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki her türlü bildirim ve tebligat, tarafların beyan ettikleri tebligata elverişli elektronik posta adreslerine yapılabilir. İlgili mevzuatında aksi belirtilmediği müddetçe ayrıca yazılı bildirim yapılması şartı aranmaz.

Şantiye şefliği
MADDE 6

 – (1) Aşağıdaki kişiler şantiye şefliği görevini üstlenemez:

a) Mahkeme veya üyesi olduğu meslek odası tarafından süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyette bulunmaktan yasaklananlar yasaklılık süresince.

b) Tam zamanlı olarak başka bir işte çalışanlar.

c) (Ek bent: RG-18/11/2022-32017)Yetmiş beş yaşını dolduran veya şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir durumu olanlar.

(2) Şantiye şefinin;

a) Mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi veya elektrik mühendisi,

b) Yükseköğrenim kurumunca elektrik mühendisliğine eşdeğerliği bulunduğu kabul edilen elektrik-elektronik mühendisi,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mesleklere ilişkin inşaat, makine, elektrik, yapı denetim teknikeri veya bunlara ilişkin teknik öğretmen,

olması şarttır.

(3) Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde;(Ek ibare: RG-18/11/2022-32017) iş deneyimi, yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü ile özel ihtisas gerektirip gerektirmediği ve ilgili imalatların oranı dikkate alınır.(Ek cümle: RG-18/11/2022-32017) Bu amaçla, kaba ve ince inşaat işleri, ısıtma-soğutma-havalandırma-iklimlendirme-sıhhi tesisat gibi mekanik işler ile elektrik tesisatı işleri proje müellifi tarafından ayrı ayrı gruplandırılır ve yapı maliyetine etkisi bakımından ağırlıkta olan gruba uygun meslek mensubu İdaresince şantiye şefi olarak kaydedilir.

Şantiye şeflerinin çalışma usulü
MADDE 7

 – (1) Şantiye şefinin yapım işine dair görevi, yapı ruhsatının alınmasından itibaren başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınması ile son bulur.

(2) Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez.

(3) (Mülga fıkra: RG-18/11/2022-32017)

(4)(Değişik fıkra: RG-18/11/2022-32017) Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefleri aynı anda herhangi birisinin yapı inşaat alanı;

a) 1.500 m²’yi geçmeyen dört işi,

b) 4.500 m²’yi geçmeyen üç işi,

c) 7.500 m²’yi geçmeyen iki işi,

üstlenebilir. Yapı inşaat alanı 7.500 m²’yi geçen veya kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan kamu yatırımı niteliğindeki yapıların şantiye şefleri aynı anda başka bir işin şantiye şefliğini üstlenemez. Aynı ada içerisinde aynı yapı sahibine ait olup aynı müteahhit tarafından üstlenilen yapım/yıkım işleri tek iş olarak değerlendirilir.

(5) (Değişik fıkra: RG-18/11/2022-32017)Şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı hesaplanırken;

a) Yapım işlerinde yapı kullanma izin belgesi veya iş bitirme tutanağı; yıkım işlerinde ise Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmiş olanlar hesaba dâhil edilmez.

b) Üstlenilebilecek toplam iş sayısının kontrolünde yıkım işlerinin alanı dikkate alınmaksızın yıkım ve yapım işlerinin sayısı toplanarak birlikte değerlendirilir.

c) Bu fıkra kapsamında yapılan işlemler, şantiye şefinin imar mevzuatından kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(6) Farklı yapı ruhsatları alınmış olmakla birlikte, aynı parselde yer almak ve istinat duvarı, havuz gibi ana yapının eklentisi olmak kaydıyla, birden fazla yapıdan oluşan inşaatlar, tek yapım işi olarak kabul edilir.

(7) (Mülga fıkra: RG-18/11/2022-32017)

(8) Palplanş, kazık, zemin ankrajı, deprem yalıtımı ve benzeri temel sistemleri ve iksa yapıları ile kazı işlerinde, jet-grout, zemin sıkıştırma ve benzeri zemin iyileştirme işlerinde, yıkım işlerinde, kayadan oyma depo işlerinde, ayaklı su depoları işlerinde, deprem yalıtımlı bina işlerinde, ardgermeli-öngermeli yapı elemanı içeren bina işlerinde münhasıran inşaat mühendisi unvanlı şantiye şefi bulundurulması zorunludur.

(9) (Değişik fıkra: RG-18/11/2022-32017)Teknik öğretmenler ve teknikerler, meslek alanlarına uygun olarak, kamu yatırımı niteliğinde olmamak ve aynı anda üç işi geçmemek üzere; yapı inşaat alanı 1.500 m²’ye kadar ve Bakanlıkça belirlenen mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas yapı sınıflarından I. sınıftaki yapıların; II. sınıf B(2) ve B(3) grubu yapıların; III. sınıf A(3) ve A(7) grubu yapıların; III. sınıf B(8) ve B(12) grubu olup yapı yüksekliği 17.5 m’yi ve bodrum kat sayısı ikiyi geçmeyen yapıların; V. sınıf D(2) grubu olup restore edilecek yapıların; şantiye şefliğini üstlenebilirler.

 

(10) (Ek fıkra: RG-18/11/2022-32017)Dördüncü fıkranın; (b) bendine göre iş üstlenilebilmesi için yapı inşaat alanı 1.500 m²’yi geçmeyen bir işin; (c) bendine göre iş üstlenilebilmesi için 1.500 m²’yi geçen bir işin; 7.500 m²’yi geçen bir işin üstlenilebilmesi için ise 4.500 m²’yi geçen bir işin; iş deneyimi olarak, birinci fıkraya göre işin tamamında hizmet verilerek bitirilmiş olması gerekir. Bu fıkra kapsamında, yalnızca EKAP veya e-Şantiye Şefi sisteminde kayıtlı olup, işin tamamında hizmet verilmiş olan üst yapı niteliğindeki işler iş deneyiminde değerlendirilir.

 

(11) (Ek fıkra: RG-18/11/2022-32017) Şantiye şefleri, Bakanlıkça gerekli bilişim altyapısı sistemi oluşturulduğunda, resmi internet sitesinden duyurulacak usul ve esaslara göre, şantiyelerde yürütülen faaliyetleri iş programına uygun şekilde e-Şantiye Şefi Sistemine işlemek zorundadır. Kamu yatırımı niteliğindeki işlerde bu fıkra uygulanmaz.

 

Şantiye şefinin görev ve sorumlulukları
MADDE 8

 – (1) Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, (Değişik ibare: RG-18/11/2022-32017) yapım/yıkım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.

(2) (Değişik fıkra: RG-18/11/2022-32017)Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde ilgili mevzuatına uygun yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır.

(3) Şantiye şefi, inşaat, tesisat ve yıkım işlerinde ilgili teknik düzenlemelere uygun malzeme ve işin niteliğine uygun makina ve ekipman kullanılmasını sağlar.

(4) Şantiye şefi görev aldığı (Değişik ibare: RG-18/11/2022-32017) yapım/yıkım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamaz.

(5) Şantiye şefinin görevden ayrılmak istemesi halinde istifasını, aynı gün içerisinde ilgili idaresine yazılı olarak; yapı müteahhidine ise noter aracılığıyla veya müteahhidin tebligata elverişli elektronik adresine bildirmesi gerekir.(Ek cümle: RG-18/11/2022-32017) İstifa işlemleri hakkında Bakanlığa bildirim yapılmaz.

(6) (Değişik fıkra: RG-18/11/2022-32017)Şantiye şefi, yapının fenni mesullerin/denetçi elemanların talimatlarına uygun olarak inşa ettirilmesinde, yıktırılmasında görev aldığı şantiye ile alakalı her türlü defter, tutanak ve benzeri belgelerin muhafazasında, düzenlenmesinde ve imzalanmasında, e-Şantiye Şefi kayıtlarının tutulmasında bu Yönetmelik ile birlikte ilgili imar ve denetim mevzuatının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir.

(7) Şantiye şefi, görev almış olduğu inşaatta;

a) Yapım/yıkım işleri sebebiyle çevre yapılarda oluşan veya oluşması muhtemel hasarları idaresine,

b) Meydana gelen iş kazalarını 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda öngörüldüğü şekilde ilgili mercilere,

derhal bildirmek zorundadır.

(8) Şantiye şefi, inşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce, yapılacak imalatı denetim sorumlularına haber vermek zorundadır.

İlgili idarenin görevleri
MADDE 9

 – (1) İlgili idarenin görevleri şunlardır:

a) (Değişik bent: RG-18/11/2022-32017)Şantiye şefinin 6 ncı maddede sayılan koşulları sağlayıp sağlamadığını kontrol eder.

b) Yapı müteahhidi ile yapılan iş sözleşmesini ister.

c) Mimar ve mühendis şantiye şeflerinden ilgili idaresince, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında, süreli veya süresiz olarak meslekî faaliyet haklarından kısıtlı olmadığına dair Ek-1’de yer alan Şantiye Şefleri Tarafından İlgili İdareye Verilecek Taahhütname Örneğini ister.

ç) Herhangi bir şekilde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile ilgili gerekli yasal işlemleri başlatır.

d) Mimar ve mühendis şantiye şeflerinin yaptıkları işlere ilişkin bilgileri ilgili meslek odasına bildirir. Bunların imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezalarını, bu Yönetmeliğe aykırı eylemlerini ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarını, kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezaî işlem yapılmak üzere, ilgili meslek odasına ve e-Şantiye Şefi sistemine işlenmek üzere Müdürlüğe altı gün içinde bildirir.

e) Kanunun 32 nci maddesi kapsamında imar mevzuatına aykırı fiillerden dolayı verilen müteahhitlik yetki belgesi numarası iptal kararlarına konu edilen yapılarda görevli şantiye şefi mimar veya mühendislerin durumunu, altı gün içinde üyesi bulunduğu meslek odasına bildirir.

f) (Mülga bent: RG-18/11/2022-32017)

g) Görevden ayrılan şantiye şeflerini e-Şantiye Şefi sistemine işler, bu yapılarda yeni şantiye şefi görevlendirilinceye kadar yapının devamına müsaade etmez.

ğ)(Değişik bent: RG-18/11/2022-32017) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş yerinde yapılan teftiş sonucu haklarında bildirimde bulunulan veya 8 inci maddede sayılan görevleri ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmediği ya da gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu tespit edilen şantiye şeflerinin durumlarını, kayıtlı oldukları meslek odasına bildirir.

h) (Ek bent: RG-18/11/2022-32017)Şantiye şeflerinin talebine bağlı olarak, fenni mesullerce denetime ilişkin mimarlık ve mühendislik raporları hazırlanan, yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare elemanlarının birlikte düzenlediği tespit tutanağı ile tamamlandığı belirlenen yapıları e-Şantiye Şefi sistemine işler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnalar
GEÇİCİ MADDE 1

 – (1) 1/1/2012 tarihinden önce şantiye şefliği üstlenilmiş işler, şantiye şefinin yapı inşaat alanı ve iş sayılarına ilişkin sınırlama hesaplarında dikkate alınmaz.

Geçiş hükmü (Ek: RG-18/11/2022-32017)
GEÇİCİ MADDE 2 (Ek Geçici madde: RG-18/11/2022-32017)

- (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci maddenin dördüncü ve dokuzuncu fıkralarının yürürlüğe girdiği tarihten önce şantiye şefliği üstlenilmiş mevcut işlere devam edilebilir. Ancak bu tarihten sonra alınacak işler, şantiye şefinin üstlenebileceği yapı inşaat alanı ve iş sayılarına ilişkin sınırlama hesaplarında mevcut işlerle birlikte değerlendirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasına eklenen (c) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten önce şantiye şefliği üstlenilmiş veya yapı müteahhidi ile iş sözleşmesi yapılan işlere devam edilebilir.

Yürürlük
MADDE 10

 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

 

Bu Yönetmeliğin;

 

a) 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendi, 3 üncü maddesi ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasına eklenen (c) bendi ve üçüncü fıkrasına eklenen ibare, 4 üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci maddenin dördüncü fıkrası, beşinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, dokuzuncu fıkrası, yürürlükten kaldırılan üçüncü ve yedinci fıkraları ve aynı maddeye eklenen onuncu ve on birinci fıkralar, 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi ve aynı fıkraya eklenen (h) bendi 31/12/2023 tarihinde,

 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

 

yürürlüğe girer.

 

Yürütme
MADDE 11

 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare: RG-18/11/2022-32017) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Ek-1 ŞANTİYE ŞEFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

  

TAAHHÜTNAME

Şantiye Şefi

Oda Sicil No[1]    :

T.C. Kimlik No :

Unvanı              :

Adresi               :

Telefonu           :

Şantiye Şefliği Üstlenilen Yapı

İl / İlçe                          :

İlgili İdare                    :

Pafta/Ada/Parsel No:

Yapı Adresi                  :

Yapı Sahibi                  :

Yapı Sahibinin Adresi:

Yukarıdaki bilgilere sahip yapının şantiye şefliğini üstlenmemde;

 

  1. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu kapsamında oda üyeliğimin devam ettiğini[2],
  2. Mahkeme veya üyesi olduğum meslek odası[3] tarafından süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyette bulunmaktan yasaklanmadığımı,
  3. Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen iş miktarından daha fazla iş üstlenmeyeceğimi,
  4. Şantiye şefliği görevinden ayrılmam halinde, durumu aynı gün içerisinde idaresine yazılı ve yapı müteahhidine noter aracılığıyla bildireceğimi; müteahhide noter yerine tebligata elverişli elektronik posta adresi üzerinden bildirim yapmam halinde, en az beş gün önce bildirimde bulunacağımı,
  5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu dahilinde, şantiye şefi olarak görev yapacakların sigortalılığına ilişkin uygulamaya tabi olarak çalıştığımı, başka bir işte tam zamanlı olarak çalışmadığımı,(Ek ibare : RG-18/11/2022-32017) şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir durumum olmadığını,
  6. Tarafınıza sunduğum bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, bu bilgi ve belgelerin güncelliğini kaybetmesi halinde yeni bildirimde bulunacağımı,

 

 

             Beyan ve taahhüt ederim. ...../..../20.....

 

Şantiye Şefi

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

 

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri ilgili idare tarafından iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına[4] bilgi verilecektir.

1,2,3,4 Mimar ve mühendisler için istenir.

 

 

 

EKLER
Eki için tıklayınız
Bu bölümü görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.
Bu bölümü görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.
Bu bölümü görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.