10 Eylül 2014 Çarşamba
Resmî Gazete
Sayı : 29115
YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2  (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak, 2872 sayılı Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4

  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alıcı Ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlara ilişkin ekosistemleri,

b) Bakanlık:(Değişik ibare: RG-23/02/2023-32113) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

c) Çevre danışmanlık firmasıÇevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişiyi,

çÇevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından belge verilen görevliyi,

d) Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni,

e) Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgeyi,

f) Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan belgeyi,

g) Çevre Lisansı: Ek-3Cde yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği,

ğÇevre Yönetim Birimi: Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığınıdeğerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından yeterlilik belgesi verilen birimi,

h) Emisyon: İşletmelerden, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, titreşimin,ısının veya gürültünün havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı olarak salımını,

ı) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB): İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgeyi,

i)  (Değişik bend: RG-16/10/2021-31630) İl müdürlüğü uygunluk yazısı: İl müdürlüğünce gerçekleştirilen yerinde inceleme neticesinde, işletmelerin tabi oldukları mevzuatta yer alan fiziksel şartların sağlandığının ve 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğindeki listeler dikkate alınarak, Sıfır Atık Temel Seviye Belgesinin veya muafiyetinin bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde e-izin sistemi üzerinden düzenlenen ve bir yıl geçerliliği bulunan belgeyi,

j) İşletme: Tesis ve faaliyetlerin bütününü,

k) İşletmeci: Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmeyi, işleten ve/veya mülkiyet hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Tesis: Alıcı ortama emisyonu olan ve/veya atıkların toplanmasından taşıma hariç bertarafına kadar gerçekleştirilen işlemlere ait ünitelerin bütününü,

m) Yetkili merci: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatını,

n)(Ek bend: RG-16/10/2021-31630)   E-izin sistemi: Çevre izin ve lisans sürecindeki iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirileceği çevrimiçi sistemi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Çevre izni veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler
MADDE 5

 (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.

(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.

(3) Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı belgesi vermeye yetkili merciler
MADDE 6

 (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;

a) Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Bakanlık,

b) Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için (Değişik ibare: RG-23/02/2023-32113) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri,

tarafından verilir.

(2) Birden fazla tesisi olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı işlemleri, işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan tüm tesisler değerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır. Bir işletme içinde Ek-1 ve Ek-2 listesine tabi faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde söz konusu müracaat Ek-1 kapsamında değerlendirilir.

(3) (Ek fıkra: RG-16/10/2021-31630) Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler, bu Yönetmelikte geçen işletmeci tanımı esas alınmak sureti ile işletmenin tamamı için veya münferit olarak çevre izin ve lisans belgesi alırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı Başvurusu ve Değerlendirilmesi
Çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru
MADDE 7

 (1) Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmalarıçevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni veyaçevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır.

(3) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3Cde belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.

(4) Başvurunun yetkili mercilere yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve işlemlerin hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

(5) (Değişik fıkra: RG-16/10/2021-31630) Ayrıca yazılı bir tebligata gerek görülmeksizin, yetkili merci tarafından elektronik ortamda e-izin sistemi üzerinden yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş kabul edilir.

(6) (Mülga fıkra: RG-16/10/2021-31630)

Geçici faaliyet belgesine ait başvurunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi
MADDE 8

 (1) Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3Bde belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.

(Ek fıkra: RG-16/10/2021-31630) (2) İşletmenin tabi olduğu herhangi bir çevre izin/çevre lisansı konuları için başvuru yapılmaması veya tabii olmaması gereken herhangi bir çevre izin/çevre lisansı konularına başvuru yapılması durumunda, süreç il müdürlüğü uygunluk yazısından başlatılmak üzere geçici faaliyet belgesi başvurusu iade edilir.

(3) Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.

(4) Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine ait başvurunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi
MADDE 9

 (1) İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde EK-3Cde belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapmasızorunludur.

(2) Başvuru, yetkili merci tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur.

(4)(Değişik fıkra: RG-16/10/2021-31630) Başvuru, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir. İşletme adına düzenlenen her yeni belge bir önceki belgenin devamı niteliğindedir.

Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri
MADDE 10 (Değişik madde: RG-16/10/2021-31630)

  (1) Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda e-izin sistemi üzerinden düzenlenir.

 

(2) İşletmeler belge eklerinde yer alan, mevzuatta öngörülen çalışma koşulları ve diğer hususlara uygun olarak çalışmakla yükümlüdür.

 

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi
MADDE 11 (Değişik madde: RG-16/10/2021-31630)

– (1) Çevre izin ve lisans belgesinin geçerlilik süresi sonunda yenilenmesine ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır:

a) İşletmelere verilen çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir.

b) İşletmeler belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü öncesinde, EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlara ilave olarak il müdürlüğü uygunluk yazısı, iş akım şeması ve proses özeti, kapasite raporu ve 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki karar ile birlikte çevre izin ve lisans yenileme başvurusu yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Bu sürenin en az iki ay öncesinde il müdürlüğü uygunluk yazısına başvurulması gerekir.

c) Çevre izin belgesi yenileme başvuruları, geçici faaliyet belgesi süreci uygulanmaksızın 9 uncu madde kapsamında yürütülür.

ç) Çevre izin ve lisans yenileme başvuruları ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde veya çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, geçici faaliyet belgesi süreci uygulanmaksızın 9 uncu madde kapsamında yürütülür.

d) Çevre izin ve lisans belgesi, geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmayan işletmelerin; mevcut belgesinin geçerlilik süresi içinde başvuruda bulunarak geçici faaliyet belgesi alması gerekir.

(2) Çevre izin ve lisans belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, işletmelerde/faaliyetlerde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yenilenmesine ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır:

a) İşletmede bu bentte belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi durumunda beş yıllık süreden bağımsız olarak çevre izin ve lisans belgesinin yenileme işleminin başlatılması gerekir.

1) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,

2) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,

3) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,

4) İşletmenin toplam üretim ve/veya atık tüketim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması veya artış miktarının EK-1’de bulunan liste kapsamında yer alması,

5) İşletmenin toplam yakma/anma ısıl gücünde meydana gelen değişiklikler;

i) Artış miktarının EK-2’de bulunan listede yer alması koşulu ile; işletmede toplam yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması,

ii) 1/3 oranına bakılmaksızın, işletmenin toplam yakma/anma ısıl gücündeki artış miktarının EK-1’de bulunan liste kapsamında yer alması.

b) Faaliyet yeri değişikliği nedeniyle yapılan çevre izin veya çevre izin ve lisans yenileme başvurularında, yeni bir çevre izin veya çevre lisansı konusunu da içeren yenileme başvurularında ve/veya mevcut lisans konularına ait proseste ve çalışma koşullarında değişiklik söz konusu olan başvurularda; sürecin geçici faaliyet belgesi aşamasından başlatılması gerekmektedir.

c) Geçici Faaliyet Belgesi yenilemesi gerektiren durumlar haricindeki çevre izin ve lisans belgesi yenileme işlemleri; EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlara ilave olarak il müdürlüğü uygunluk yazısı, iş akım şeması ve proses özeti, kapasite raporu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki karar ile birlikte, değişikliği takiben 90 takvim günü içerisinde başlatılır ve 9 uncu madde kapsamında yürütülür.

ç) İşletmede insan sağlığı ve çevresel etkiler açısından iyileştirme yönünde değişiklik yapılması durumunda veya bu fıkranın (a) bendi kapsamı dışında kalan durumlarda yapılan değişikliğe ilişkin bilgi, belge ve raporlarla birlikte değişikliği takiben 30 takvim günü içerisinde yetkili mercie başvuru yapılır. İzin veren yetkili merci tarafından çevre izin ve/veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden başlatılmasına dair yapılan bildirimi takiben 90 takvim günü içerisinde yenileme başvurusunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

d) (ç) bendinde tanımlı 30 takvim günü içerisinde başvuruda bulunmadığı tespit edilen işletmeler için; söz konusu değişikliğin belge yenileme işlemini gerektirmesi durumunda, mevcut çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir.

e) (c) ve (ç) bentlerinde tanımlı süreler içerisinde çevre izin ve lisans yenileme başvurusu gerçekleştirilmeyen işletmelerin çevre izin ve lisans belgeleri iptal edilir.

f) İşletmede bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendi dışında belirtilen değişikliklerin geçici faaliyet belgesi alınmasını müteakip çevre izin ve lisans başvurusu öncesinde gerçekleşmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere geçici faaliyet belgesi yenileme işlemi yapılır.

(3) Çevre izin ve lisans belgesi bulunan işletmeler için yeni bir çevre izin veya çevre lisans konusu eklenmesi durumunda, işletmenin tüm çevre izin ve lisans konularını içerecek şekilde geçici faaliyet belgesi yenileme başvurusunda bulanabilecekleri gibi mevcut belgelerinin geçerlilik süresi değişmemek üzere, münferit çevre izin ve/veya çevre lisansı konularında ekleme işlemi de yapabilirler. İlave edilecek çevre izin veya çevre lisansı konuları için süreç geçici faaliyet belgesi aşamasından başlatılır ve çevre izin konularına ilişkin değerlendirme işletmenin tamamı üzerinden yapılır.

(4) Çevre izin ve lisans belgesi bulunan bir işletme, belgesi ekinde belirtilen ve tesisine kabul etmesi uygun bulunan atıklara ilave olarak çevre izin ve lisans belgesi geçerlilik süresi içerisinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere mevcut prosesinde bir değişiklik yapmasını gerektirmeyecek nitelikte olan atıklar için atık kodu ekleme talebinde bulunabilir. Yetkili merci tarafından 30 takvim günü içerisinde değerlendirme yapılarak talebin uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisans belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir. Uygun bulunmaması durumunda başvuru iade edilir.

(5) İşletmenin çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen lisans konularından herhangi biri ile ilgili olarak faaliyet göstermemek üzere konu ile ilgili prosesini işletmeden tamamen kaldırılması, çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen izin konularından herhangi birinden muaf olunması durumunda ilgili bilgi ve belgelerle başvuru yapılır. Yetkili merci tarafından 30 takvim günü içerisinde yapılacak değerlendirme sonucunda başvurunun uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi bulunan işletmenin sahibi veya unvanının değişmesi
MADDE 12 (Değişik madde: RG-16/10/2021-31630)

 (1) İşletmenin unvanının ve/veya vergi numarasının değişmesi durumunda, sicil gazetesindeki değişikliği takiben 90 takvim günü içerisinde değişikliğe ilişkin sicil gazetesi, ÇED Belgesi, kapasite raporu ve mevcut belgesinde yer alan çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname ile başvuru yapılır. Atık işleme tesisleri, bu belgelere ilave olarak teminat mektubu ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile başvuruda bulunur.

(2) Yetkili merci tarafından 30 takvim günü içerisinde yapılan değerlendirme sonucunda çevre izin ve lisans sürecinin yeniden başlatılmasının gerekli görülmediği durumda, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla çevre izin ve lisans belgesi yeniden düzenlenir.

(3) İşletmenin unvanı ve/veya vergi numarasının değişmemesi, sadece işletmenin sahibinin değişmesi/ortaklık yapısının değişmesi veya işletmenin kiralanması durumunda, yetkili merciinin talep etmesi halinde sunulmak üzere değişikliğe ilişkin ilgili bilgi ve belgeler işletmede saklı bulundurulur. Mevcut belge ekindeki çalışma koşullarına yeni işletme sahibi veya kiralayan uymakla yükümlüdür.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayan işletmeler için belge güncelleme bedeli, belirlenen belge bedelinin iki katı olarak uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi İptalleri
Geçici faaliyet belgesinin iptali
MADDE 13

 (1) 9 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirlenen süreler içinde başvuru yapılmaması, eksikliklerin tamamlanarak gönderilmemesi veya başvurunun uygun bulunmaması durumlarında geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

(2) Geçici faaliyet belgesi ile faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi başvuru aşamasında sunmuşolduğu bilgi ve belgelere aykırı çalıştığının tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanarak geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

(3) (Değişik fıkra: RG-16/10/2021-31630)  Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen işletmelerin, yeniden başvuru yapabilmesine ilişkin süreç aşağıda belirtilmektedir:

 

a) Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen işletmeler; bir defaya mahsus olmak üzere, reddedilen veya iptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur.

 

b) Bu işletmeler için çevre izin ve lisans süreci yeniden başlatılır. Başlatılan süreç sonunda geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler 60 takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz.

 

c) Bahsedilen 60 takvim günü sonunda gerçekleştirilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin/çevre izin ve lisans belgesi başvurularında belge bedeli olarak 19 uncu madde uyarınca belirlenen bedellerin iki katı uygulanır. Bu başvuru süreci sonunda da geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler 90 takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

 

(4) Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır ve geçici faaliyet belgeleri iptal edilir. Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince durdurulur.

 (5) (Ek fıkra: RG-16/10/2021-31630) Faaliyet konusu yalnızca atık işleme olan tesislerde geçici faaliyet belgesi geçerlilik süresi içerisinde atık alınamaması nedeni ile faaliyette bulunamayan işletmelerin bir kereye mahsus olarak, geçici faaliyet belgesi iptal edilir. Bu işletmelerin yapacakları yeni başvuruda üçüncü fıkrada öngörülen belge bedeli ödenme şartı aranmaz. Birden fazla lisans konusu bulunan işletmelerin herhangi bir lisans konusuna ilişkin atık almaması, işletme tarafından lisans konusu çıkarma talebinde bulunulması veya başvurunun uygun bulunmaması durumunda söz konusu lisans, çevre izin ve lisans değerlendirme sürecinde yetkili merci tarafından lisans konularından çıkarılır.

(6) (Ek fıkra: RG-16/10/2021-31630) Yangın, sel, deprem vb. durumlarda işletme sahibi tarafından derhal il müdürlüğüne bilgi verilir. İl müdürlüğü tarafından işletmenin tabi olduğu tüm çevre izin ve lisans konuları kapsamında fiziki şartlar yerinde incelenerek hazırlanacak tespit tutanağı çerçevesinde; işletmenin mevcut geçici faaliyet belgesi iptal edilir. Tesiste meydana gelen yangına ilişkin soruşturma ve raporlarda yangının işletmeci tarafından kasten çıkarıldığı tespit olunursa geçici faaliyet belgesi iptal edilir ve bu işletmeler üç yıl süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar.

 

 

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin iptali
MADDE 14

 (1) İşletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

(2) Uygunsuzluğun düzeltilmesi için, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir. (Ek cümle: RG-16/10/2021-31630) İşletmeler uygunsuzluk giderilene kadar tesislerine atık alımı yapamaz ve atık işleme faaliyetinde bulunamazlar.

(3) (Değişik fıkra: RG-16/10/2021-31630)İşletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmeksizin çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Bu işletmeler için çevre izin ve lisans süreci yeniden başlatılır ve işletme kendi adına yeni geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

(4) Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge düzenlendiği tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır ve (...) (1) belgeleri iptal edilir. Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince durdurulur.

 (5) (Ek fıkra: RG-16/10/2021-31630) Yangın, sel, deprem ve benzeri durumlarda işletme sahibi tarafından derhal il müdürlüğüne bilgi verilir. İl müdürlüğü tarafından işletmenin tabi olduğu tüm çevre izin ve lisans konuları kapsamında fiziki şartlar yerinde incelenerek tespit tutanağı hazırlanır, işletmenin mevcut çevre izin ve lisans belgesinin geçerliliğine ilişkin değerlendirme bu tutanak çerçevesinde yetkili merci tarafından yapılır. Tesiste meydana gelen yangına ilişkin soruşturma ve raporlarda yangının işletmeci tarafından kasten çıkarıldığı tespit olunursa çevre izin lisans belgesi iptal edilir ve bu işletmeler üç yıl süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar.

(6) (Ek fıkra: RG-16/10/2021-31630) Çevre izin ve lisans belgesi iptal edilen tesislerin faaliyetlerine devam etmemesi durumunda kapatma planı onay yazısı alması gerekmektedir.

(1) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde sehven yer alan “geçici faaliyet” ibaresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 11/9/2014 tarihli ve 94393504/150.99/14529 sayılı yazısına istinaden madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir.

Geçici faaliyet belgesi olmayan işletmeler
MADDE 15 (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alıp, geçici faaliyet belgesi olmadan faaliyete başladığı tespit edilen işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır. Sözkonusu işletmeler geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Askeri tesisler
MADDE 16 (1) Askeri tesisler ile ilgili çevre izin veya çevre izin ve lisans uygulamaları, ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
Çevre iznine tabi olmayan işletmeler
MADDE 17

 (1) (Değişik fıkra: RG-16/10/2021-31630) Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmelerin çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirilmesi il müdürlüğü tarafından yapılır.

(2) Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin (Değişik ibare: RG-23/02/2023-32113) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir.

(3) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.

Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi
MADDE 18 (Değişik madde: RG-16/10/2021-31630)

- (1) Geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi almış işletmeler herhangi bir nedenle faaliyetini sonlandırması durumunda yetkili mercie bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda işletme adına düzenlenmiş belgeler iptal edilir. Çevre lisans konusu bulunan işletmelerin kapatma iş ve işlemleri, 9/10/2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirilir. Bildirimde bulunulmaması durumunda 2872 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır.

Belge bedeli
MADDE 19

 (1) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi verilmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi için belirlenen bedeller, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 (1) 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca AlınmasıGereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1

 (1) 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin KontrolüYönetmeliği hükümleri kapsamında emisyon izni/hava emisyonu konulu çevre izni almamış işletmelere tanınan süreler; bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurularında bu duruma ilişkin belgelerin sunulması kaydıyla geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin belirtilen yenileme durumları haricinde, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen geçici faaliyet belgeleri ile çevre izin veyaçevre izin ve lisans belgeleri süreleri sonuna kadar geçerlidir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi başvuruları değerlendirme süreçleri devam eden ancak sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 2 (Ek madde: RG-08/07/2019-30825)

 – (1) Başvuruda istenilen belgeler, Bakanlık ve söz konusu kurum/kuruluşların veri tabanı alt yapılarında gerekli entegrasyon sağlanıncaya kadar istenmeye devam edilecek olup, gerekli entegrasyon sağlandıktan sonra kurum/kuruluşların elektronik servis ağı üzerinden temin edilecektir.

Geçiş hükmü (Ek Madde: RG-06/11/2020-31296)
GEÇİCİ MADDE 3

 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile EK-2’de yer alan listeye eklenen 1.7 nci madde için 30/6/2021 tarihinden itibaren uygulanır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 4 (Ek geçici madde: RG-31/12/2020-31351)

– (1) Atık Yağ Geri Kazanım konulu Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ne sahip mevcut tesisler, 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan deneme üretimlerine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar faaliyetlerine devam ederler.

Yürürlük
MADDE 21

 (1) Bu Yönetmelik  1/11/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 22

 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare: RG-23/02/2023-32113) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

EK-1 CEVREVE KIRLETICI ETKISI YÜKSEK DÜZEYDE OLAN IŞLETMELER (Değişik: RG-23/02/2023-32113) (Değişik Ek: RG-16/10/2021-31630)

 

EK-1

Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler

1.Enerji Endüstrisi

1.1  Toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW ve daha fazla olan termik ve ısı santralleri.

1.2 Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler 1                                 

1.2.1 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW ve daha fazla olan ve yakıt olarak katı, sıvı, gaz yakıt ve biyokütlenin kullanıldığı tesisler.

1.2.2 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 50 MW ve daha fazla olan ve yakıt olarak yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, katı ve sıvı yanıcı maddelerin kullanıldığı tesisler.

1.3 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW ve daha fazla olan kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar, gaz türbinleri, jeneratörler.

1.4 Nükleer güç santralleri.

1.5 Katran, katran ürünleri ve doğal asfalt üretim ve işleme tesisleri. 1

1.6 Parçalama yoluyla hidrokarbonlardan gaz yakıt üretim tesisleri. 1

1.7 Rafineriler

1.7.1 Ham petrol rafinerileri

1.7.2 Hammadde kapasitesi 500 ton/gün ve daha fazla olan taşkömürü ve/veya bitümlü maddeleri gazlaştırma ve/veya sıvılaştırma tesisleri.

1.7.3 Doğalgaz sıvılaştırma ve/veya gazlaştırma tesisleri.

1.8. Kok üretim tesisleri

1.9 500 ton/gün ve daha fazla ham petrol ve/veya 500.000 m3/gün ve daha fazla doğalgaz çıkarılması işlemleri.

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.1 Entegre çimento üretim tesisleri ve/veya çimento klinkeri üretim tesisleri

2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve sönmemiş ürün üretim kapasitesi 250 ton/gün ve üzeri olan boksit, dolomit, alçıtaşı, kireçtaşı, kiselgur, magnezit, kuvars ve/veya şamot pişirme tesisleri.

2.3 Asbest ve asbest içeren ürünlerin çıkarıldığı, üretildiği ve/veya işlendiği tesisler. 1

2.4 Toplam eritme kapasitesi 300 ton/gün ve daha fazla olan cam, cam yünü ve/veya cam elyaf üretim tesisleri.

2.5 Üretim kapasitesi 300 ton/gün ve daha fazla olan seramik ve/veya porselen üretim tesisleri.

3. Metal Endüstrisi

3.1 Metal ve kükürt cevherlerinin kavrulması, ergitilmesi, sinterlemesi, peletlemesi işlemlerinden en az birini içeren tesisler.

3.2 Cevherden demir ve/veya çelik üreten tesisler.

3.3 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan cevherden, konsantreden ve/veya ikincil hammaddeden demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.

3.4 Üretim kapasitesi 500 ton/gün ve daha fazla olan ham demir üretim tesisleri

3.5 Üretim kapasitesi 2.000 ton/gün ve daha fazla olan ikincil metal özelliğine sahip demir-çelik hammaddesinden çelik üreten tesisler.

3.6 Üretim kapasitesi 50 ton/gün ve daha fazla olan demir dışı metallerin ergitildiği ve/veya döküldüğü tesisler.

3.7.Sıcak Haddeleme Tesisleri.

3.7.1 Üretim kapasitesi 5.000 ton/gün ve daha fazla olan demir ve/veya çeliğin haddelendiği tesisler.

3.7.2 Üretim kapasitesi 250 ton/gün ve daha fazla olan demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.

3.8 Üretim kapasitesi 700 ton/gün ve daha fazla olan demir, temper ve/veya çelik dökümhaneleri.

3.9. Üretim kapasitesi 5.000 adet/gün ve daha fazla olan kurşunlu akümülatör ve/veya hücre üretimi dahil olmak üzere endüstriyel akümülatör üretimi yapan tesisler. 1

4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

4.1 Kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak üretim yapan kimya ve petrokimya tesisleri.

4.1.1 Toplam üretim kapasitesi 150 ton/gün ve daha fazla olan inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler. 1

4.1.2. İnorganik gazların üretildiği tesisler. 1

4.1.3.Üretim kapasitesi 50 ton/gün ve daha fazla olan azot, fosfor, potasyum bazlı ve/veya organik gübre üretim tesisleri

4.1.4. Toplam üretim kapasitesi 50 ton/gün ve daha fazla olan organik kimyasalların üretildiği tesisler ve/veya petrokimya tesisleri.

4.2 Organik kimyasal maddelerin hammadde olarak kullanım kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan tesisler.

4.3 Toplam üretim kapasitesi 3.000 ton/yıl ve daha fazla olan ve terbiye (ön terbiye, renklendirme ve/veya bitim) işlemlerinden en az birini içeren iplik, kumaş, halı ve benzeri fabrikaları 1

4.4 Üretim kapasitesi 2.000 ton/yıl ve daha fazla olan ham deri işleme tesisleri.1

4.5.Toplam üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan boya, pigment, vernik, cila ve benzeri maddelerin üretildiği tesisler.1

5.Yüzey Kaplama Endüstrisi

5.1 Toplam organik çözücü içeriği 250 kg/saat ve daha fazla olan boya, cila ve benzeri maddelerle malzemelerin boyandığı, cilalandığı ve/veya kurutulduğu tesisler. 1

5.2 Toplam organik çözücü içeriği 250 kg/saat ve daha fazla olan boya ve benzeri maddeler kullanarak malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve/veya kurutulduğu tesisler. 1

5.3Üretim kapasitesi 10.000 adet/yıl ve daha fazla olan motorlu taşıtların üretildiği ve/veya boyandığı tesisler. 1

5.4 Üretim kapasitesi 1.000 adet/yıl ve daha fazla olan demiryolu taşıtlarının üretildiği ve/veya boyandığı tesisler. 1

5.5 Motorlu hava taşıtlarının üretildiği ve/veya onarımının yapıldığı tesisler 1

6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri

6.1 Selüloz üretim tesisleri.

6.2 Kereste ve/veya benzeri lifli maddelerden kâğıt hamuru üretim tesisleri.

6.3 Toplam üretim kapasitesi 300 ton/gün ve daha fazla olan ve hammadde olarak hazır selüloz ve/veya kâğıt kullanarak her çeşit karton, kâğıt ve/veya mukavva üretimi yapan tesisler.

7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık

7.1 Şeker üretim tesisleri. 1

7.2 Üretim kapasitesi 30 ton/gün ve daha fazla olan zeytin işleme tesisleri. 1,2

7.3 Bitkisel ürünlerden yağ üretimi. 1,2

   7.3.1 Yağlı tohum işleme kapasitesi 1.000 ton/gün ve daha fazla olan ham yağ üretim tesisleri. 1,2

   7.3.2 Üretim kapasitesi 200 ton/gün ve daha fazla olan bitkisel yağ rafinasyon tesisleri. 1,2

7.4 Üretim kapasitesi 25.000 ton/yıl ve daha fazla olan maya üretim tesisleri. 1,2

7.5 Üretim kapasitesi 50.000 m3/yıl ve daha fazla olan fermantasyon ile alkollü içecek üreten tesisler. 1,2

7.6 Hayvan Yetiştirme Tesisleri. 1,2

7.6.1 Toplam 5.000 büyükbaş eşdeğeri ve daha fazla sayıda hayvan yetiştiriciliği yapan tesisler. 1,2

7.6.2 Toplam 1000 baş ve daha fazla sayıda domuz besiciliği yapan tesisler. 1,2

7.6.3 Toplam 60.000 adet tavuk eşdeğeri ve daha fazla sayıda kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan tesisler. 1,2

7.7.Hayvan Kesim Tesisleri 1,2

7.7.1 Toplam 100 büyükbaş eşdeğeri/gün ve daha fazla hayvan kesiminin yapıldığı tesisler. 1,2

7.7.2 Toplam 50.000 adet tavuk eşdeğeri/gün ve daha fazla kanatlı hayvan kesiminin yapıldığı tesisler. 1,2

7.8   Hammadde kapasitesi 100.000 litre/gün ve daha fazla olan süt ürünleri üretim tesisleri. 1,2

7.9 Üretim kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan, bitkisel ve/veya hayvansal ürünlerin işlendiği, işlenerek ya da doğrudan konserve yapıldığı ve/veya ambalajlandığı tesisler. 1,2

8. Atık Yönetimi

8.1. Ön İşlem

8.1.1 Tıbbi atık sterilizasyon tesisleri1,2

8.1.2 Atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesisleri1,2,6

8.1.3 Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisleri1,2

8.1.4 PCB arındırma tesisleri1,2

8.1.5 Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama tesisleri1,2

8.1.6 Tehlikeli atık ön işlem tesisleri. 1

8.1.7. Tehlikesiz atık ön işlem tesisleri. 1

8.2 Atık Geri Kazanım Tesisleri

8.2.1 Biyobozunur atık geri kazanım tesisleri1,2

8.2.1.1 Mekanik ayırma

8.2.1.2 Biyokurutma

8.2.1.3 Biyometanizasyon

8.2.1.4 Kompost

8.2.2 Atık yağ rafinasyon tesisleri1

8.2.3 Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri1

8.2.4 Atık pil ve akümülatör geri kazanım tesisleri

8.2.5 Ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri

8.2.6. Tehlikeli atık geri kazanım tesisleri1

8.2.7. Tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri (Ahşap, Cam, Kompozit, Plastik, Tekstil hariç)

8.2.7.1 Üretim kapasitesi 300 ton/gün ve daha fazla olan kâğıt ve benzeri tehlikesiz atıkların geri kazanım tesisleri

8.2.7.2 Üretim kapasitesi 2.000 ton/gün ve daha fazla olan metal tehlikesiz atıkların ve/veya cüruf, tufal ve benzeri atıklardan metallerin ergitildiği geri kazanım tesisleri1

8.2.7.3 Diğer tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri 1

8.2.8 İleri Termal İşlem Tesisi (Piroliz, Gazlaştırma ve benzeri)1,4

8.3. Atık Bertaraf Tesisleri

8.3.1 Atık düzenli depolama tesisleri1,2  

8.3.1.1 Düzenli Depolama I. Sınıf

8.3.1.2 Düzenli Depolama II. Sınıf

8.3.1.3 Düzenli Depolama III. Sınıf

8.3.2 Maden atığı bertaraf tesisleri1,2

8.3.2.1 Depolama

8.3.2.2 Derine enjeksiyon

8.3.2.3 Alıcı ortamda bertaraf

8.4. Diğer Atık Yönetimi Faaliyetleri

8.4.1 Atık yakma ve/veya beraber yakma tesisleri1

8.4.2 Atık ara depolama tesisleri1,2

8.4.3 Yeniden Kullanıma Hazırlama1,2, 5

8.4.4 Atık elektrikli ve elektronik eşya yeniden kullanıma hazırlama tesisleri1,2, 6

9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması  

9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazların depolandığı ve/veya dolumunun yapıldığı tesisler. 1

9.1.1Sıvılaştırılmış petrol gazı depolayan ve toplam depolama kapasitesi 10.000 m3 ve daha fazla olan tesisler.

9.1.2 Doğalgaz/LNG ve benzeri gazları depolayan ve toplam depolama kapasitesi 20.000 m3 ve daha fazla olan tesisler.

9.1.3 Dolum kapasitesi 200 ton/gün ve daha fazla olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçekleştirildiği tesisler.

9.2. Ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünlerin depolandığı tesisler. 1

9.2.1 Ham petrol depolayan ve toplam depolama kapasitesi 100.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtları depolayan ve toplam depolama tank kapasitesi 50.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

9.2.3 Organik kimyasal maddeleri depolayan ve toplam depolama tank kapasitesi 50.000 ton ve daha fazla olan tesisler.

9.3. Akrilonitril depolayan ve depolama kapasitesi 2.000 ton ve daha fazla olan tesisler. 1

10. Diğer Tesisler

10.1 Sanayilerin toplu olarak yer aldığı bölgelere ait ortak atıksu arıtma tesisleri. 1,2

10.2 Kapasitesi 20.000 m3/gün ve daha fazla olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atıksu arıtma tesisleri. 1,2

 

 

(EK dipnotlar:)

1 : Çevresel gürültü konulu çevre izninden muaf olan tesisler

 

2: Hava emisyonu konulu çevre izninden muaf olan tesisler

 

3 :Gemi geri dönüşüm tesisleri, atık akümülatör ara depolama tesisleri ve ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesislerinin bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri söz konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına müteakip başlatılacaktır. 

4 : İleri termal işlem tesislerinin çevre lisans sürecindeki lisans konusu, söz konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına kadar Atık Yakma ve/veya Beraber Yakma Lisans konusu başlığı altında değerlendirilecektir.

 

         5 :Yeniden kullanıma hazırlama konulu Çevre Lisansının, ilgili Geri Kazanım konulu Çevre Lisansıyla birlikte seçilmesi gerekmektedir.

 

6: 26/12/2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hüküm çerçevesinde AEEE işleme tesisleri, yeniden kullanıma hazırlama tesisleri ve transfer noktaları için 1/1/2024 tarihinden itibaren EK-2/A'da yer alan EEE kategorileri özelinde çevre izin ve lisans belgesi düzenlenecektir. 

  

         Not:1- Yukarıda yer alan muafiyetler ilgili maddesi için geçerlidir. İşletmenin muafiyeti listede yer alan tüm maddeler değerlendirilerek yapılır.

       2- Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları, yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları ile dini tesisler gibi kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan işletme ve tesisler çevresel gürültü konulu çevre izninden muaf olarak değerlendirilir. Ancak, ek madde kapsamı ve/veya bahsi geçen kullanım alanlarına olan mesafesi nedeniyle muafiyet verilen işletmelerin ilgili idarenin talep etmesi halinde akustik rapor hazırlaması zorunludur.

       3- Yukarıdaki ek madde kapsamlarına ilişkin detaylı açıklamalar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuzlarda yer alacaktır.

 

 

EK - 2 ÇEVREYE KIRLETICI ETKISI OLAN IŞLETMELER (Değişik: RG-23/02/2023-32113) (Değişik Ek: RG-16/10/2021-31630)

 

EK-2

Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler

1.Enerji Endüstrisi

1.1 Termik ve ısı santralleri.

1.1.1 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan az olan ve yakıt olarak katı ve sıvı yakıtın kullanıldığı termik ve ısı santralleri.

1.1.2 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan az olan ve yakıt olarak gaz yakıtın ve/veya birden fazla yakıtın kullanıldığı termik ve ısı santralleri.

1.2. Aşağıdaki yakıtları yakan tesisler 1

1.2.1 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan daha az olan ve yakıt olarak katı, sıvı yakıt ve biyokütlenin kullanıldığı tesisler.

1.2.2 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan daha az olan ve yakıt olarak gaz yakıtın ve/veya birden fazla yakıtın kullanıldığı tesisler.

1.2.3 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha fazla ve 50 MW’dan daha az olan ve yakıt olarak yukarıda belirtilen yakıtlar dışındaki, katı ve sıvı yanıcı maddelerin kullanıldığı tesisler.

1.3 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 1 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan daha az olan kombine çevrim, birleşik ısı güç santralleri, içten yanmalı motorlar, gaz türbinleri, jeneratörler.

1.4 Hammadde kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla ve 500 ton/gün’den az olan taşkömürü ve/veya bitümlü maddeleri gazlaştırma ve/veya sıvılaştırma tesisleri.

1.5 500 ton/gün’den daha az ham petrol ve/veya 500.000 m3/gün’den daha az doğalgaz çıkarılması işlemleri

1.6 Kurulu gücü 5MWe ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri.

2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi

2.1 Klinkerden çimento üreten ve/veya paketleyen tesisler.  

2.2 Yakıt olarak petrol koku kullanan ve sönmemiş ürün kapasitesi 250 ton/gün ‘den az olan boksit, dolomit, alçıtaşı, kireçtaşı, kiselgur, magnezit, kuvars ve/veya şamot pişirme tesisleri.

2.3 Petrol koku dışındaki yakıtların kullanıldığı boksit, dolomit, alçı, kireçtaşı, kiselgur, magnezit, kuvars ve/veya şamot pişirme tesisleri.

2.4 Kireç, alçı, kiselgur, magnezit, mineral boya, midye kabuğu, talk, kil, tras ve/veya kromit öğütme, söndürme ve/veya paketleme tesisleri.

2.5 Perlit,zeolit, şist ve/veya kil genleştirme tesisleri.

2.6 Toplam eritme kapasitesi 300 ton/gün’den az olan, cam, cam elyaf ve/veya cam yünü üretim tesisleri.

2.7 Cam ve/veya cam ürünlerini asitlerle parlatan ve/veya matlaştıran tesisler. 1

2.8 Toplam üretim kapasitesi 3 ton/gün ve daha fazla ve 300 ton/gün’den az olan seramik ve/veya porselen üretiminin yapıldığı tesisler.

2.9 Toplam üretim kapasitesi 75 ton/gün ve daha fazla olan tuğla, ateş tuğlası ve/veya kiremit ürünleri üretim tesisleri.

2.10 Hammadde olarak mineral madde kullanım kapasitesi 20 ton/gün ve daha fazla olan, mineral madde ergitme tesisleri.

2.11 Gazlı beton blokları, ön gerilimli beton elemanı, kum-kireç briketi ve/veya çimento esaslı levha üretim tesisleri.

2.12 Toplam üretim kapasitesi 10 m3/saat ve daha fazla olan, çimento ve/veya diğer bağlayıcı maddeleri kullanarak beton, harç ve benzeri malzeme üreten tesisler.

2.13 Toplam üretim kapasitesi 5 ton/saat ve daha fazla olan ve çimento ve/veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma, darbe, sarsma ve/veya titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler.

2.14 Asfalt plent tesisleri ve/veya mineral malzeme katkılı bitüm (asfalt ve/veya katran) karışımları üreten ve/veya hazırlayan diğer tesisler. 1

2.15 Patlayıcı kullanılan maden ve/veya taş ocakları.

2.16 Maden çıkarma kapasitesi 150 ton/gün ve üzeri olan ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun I.Grup (a ve b), II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup ve V.Grupları'nda yer alan madenlerin çıkartıldığı maden ve taş ocakları.

2.17 Hammadde kapasitesi 150 ton/gün ve daha fazla olan ve Maden Kanunu’nun I.Grup (a ve b), II.Grup (kireçtaşı dahil) ve IV (a) Grupları’nda yer alan madenlerin, cüruf ve molozların kırılması, öğütülmesi, elenmesi işlemlerinden en az birini içeren tesisler.

2.18 Üretim kapasitesi 25.000 ton/yıl ve daha fazla olan mermer işleme tesisleri.

2.19 Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri.

2.20 Tuz üretim tesisleri. 1

3. Metal Endüstrisi

3.1 Üretim kapasitesi 15 ton/gün ve daha fazla ve 100 ton/gün’den daha az olan, cevherden, konsantreden ve/veya ikincil hammaddeden demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.

3.2 Üretim kapasitesi 50 ton/gün ve daha fazla ve 500 ton/gün’den az olan ham demir üretim tesisleri.

3.3 Üretim kapasitesi 2.000 ton/gün’den az olan ikincil metal özelliğine sahip demir-çelik hammaddesinden çelik üreten tesisler.

3.4 Üretim kapasitesi 100 kg/gün ve daha fazla ve 50 ton/gün’den az olan demir dışı metallerin ergitildiği ve/veya dökümünün yapıldığı tesisler.

3.5 Sıcak Haddeleme ve Isıl İşlem Tesisleri.

3.5.1 Üretim Kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla ve 5.000 ton/gün’den az olan demir ve/veya çeliğin haddelendiği tesisler.

3.5.2 Üretim Kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla ve 250 ton/gün’den az olan demir dışı metallerin haddelendiği tesisler.

3.5.3 Üretim kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla olan, metallerin haddeleme işlemi yapılmadan ısıl işleme tabi tutulduğu fırınlar.

3.6 Soğuk Haddeleme Tesisleri.

3.6.1 Üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan demir ve/veya çeliğin soğuk haddelendiği tesisler.

3.6.2 Üretim kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla olan demir dışı metallerin soğuk haddelendiği tesisler.

3.7 Üretim kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla ve 700 ton/gün’den az olan demir, temper ve/veya çelik dökümhaneleri.

3.8 Üretim kapasitesi 5.000 adet/gün’den az olan kurşunlu akümülatör ve/veya hücre üretimi dahil olmak üzere endüstriyel akümülatör üretimi yapan tesisler. 1

3.9 İşleme tanklarının/havuzlarının toplam hacmi 5 m³ ve daha fazla olan, elektrolitik ve/veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve/veya plastik maddelerin yüzey işlemlerinin yapıldığı tesisler. 1

3.10 Batarya ve/veya pil ve benzeri üreten tesisler. 1

3.11 Kaplama kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla olan ergitme banyo, kabinli püskürtme ve/veya termal püskürtme ile metal yüzeylerin kurşun, kalay, çinko ve benzeri tabakalarla kaplandığı tesisler. 1

3.12 Toplam pres gücü 100 ton ve daha fazla olan metallerin sıcak olarak dövüldüğü tesisler.

3.13 Toplam üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan basınçla biçimlendirme, soğuk/sıcak şekillendirme ve benzeri proseslerle civata, bulon, çivi, perçin, somun, bilye, iğne ve benzeri metal parçaların üretildiği tesisler.

3.14 Her seferinde 10 kg ve üzeri miktarda patlayıcı madde kullanılarak detonasyonla biçimlendirme, kaplama ve/veya kaynak işlemlerinin yapıldığı ve patlayıcılarla baskı yapılan tesisler.

3.15 Hammadde kapasitesi 3 ton/gün ve daha fazla olan metal sactan depo, tank, tanker, konteyner, kapı, makina ve benzeri üreten tesisler.1

3.16 Soğuk ve/veya sıcak biçimlendirme metoduyla dikişsiz ve/veya dikişli çelik boru ve/veya profil üreten tesisler.1

3.17 Üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan demir-çelik yapı konstrüksiyonları ve/veya sac parçaları yüzeylerinin püskürtmeli maddelerle muamele edildiği ve/veya taşlama ve/veya zımparalama tesisleri. 1

3.18 Metal tozları ve/veya pastaları üreten tesisler. 1       

3.19 Motorlu taşıtların motorlarının üretimi. 1

3.20 Gemi inşa ve/veya bakım-onarım yapılan ve/veya 20 m ve üzerinde yat/tekne inşa ve/veya bakım-onarım yapılan tersaneler. 1

3.21 Uçak bakım ve/veya onarım tesisleri. 1

3.22 Demiryolu ekipmanı üreten tesisleri. 1

3.23 Metallere sırlama, emaye, mineleme ve benzeri işlemlerinin yapıldığı tesisler. 1

3.24 Demir dışı metal oksit üretim tesisleri. 1

4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

4.1 Kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak üretim yapan kimya ve petrokimya tesisleri. 1

4.1.1 Toplam üretim kapasitesi 150 ton/gün’den az olan inorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler.

4.1.2 Hidrometalürji ve/veya elektrometalürji yöntemleri kullanılarak metaller ve/veya metal dışı maddelerin üretildiği tesisler.

4.1.3 Korindon, ametaller, ametal oksitler, kalsiyum karpit, zırnık, dispeng oksit, bor ve bileşikleri, silisyum, silisyum karpit ve benzeri diğer inorganik maddelerin üretildiği tesisler.

4.1.4 İnorganik halojenli bileşiklerin üretildiği tesisler.

4.1.5 Asetilen gazı üretim tesisleri.

4.1.6 Toplam üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha fazla ve 50 ton/gün’den az olan organik kimyasalların üretildiği tesisler ve/veya petrokimya tesisleri.

4.1.7 Organometalik bileşiklerin üretildiği tesisler.

4.1.8 Plastik hammaddelerin üretildiği tesisler.

       4.1.8.1 Polimer ve/veya sentetik elyaf üretim tesisleri

       4.1.8.2 Sentetik reçine üretim tesisleri.

       4.1.8.3 Sentetik kauçuk ve/veya sentetik kauçuk hamuru üreten tesisler.

       4.1.8.4 Selüloz nitrat ve/veya selüloit üretim tesisleri.

4.1.9 Yüzey aktif maddelerin üretildiği tesisler.

4.1.10 Üretim kapasitesi 50 kg/saat ve daha fazla olan kauçuk esaslı vulkanize lastik üreten tesisler.

4.1.11 Hammadde kapasitesi 3 ton/gün ve daha fazla olan lastik rejenere eden tesisler.

4.1.12 Katran boyası ve/veya katran boyası ara ürünlerinin üretildiği tesisler.

4.1.13 Toplam üretim kapasitesi 2 ton/gün ve daha fazla olan, temizlik ve/veya bakım ürünleri üretim tesisleri.

4.1.14 Toplam üretim kapasitesi 50 ton/gün'den az olan azot, fosfor, potasyum bazlı ve/veya organik gübre üretim tesisleri.

4.2 Organik kimyasal maddelerin hammadde olarak kullanım kapasitesi 2 ton/gün ve daha fazla ve 100 ton/gün’den az olan tesisler. 1

4.3 Bitki koruma ürünleri, biyosidal ürünler, bitki gelişim düzenleyicileri ve/veya bu ürünlerin etken maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler. 1

4.4 Farmasotik ürünlerin üretildiği tesisler. 1

4.5 Yağlayıcı maddeler, gres metal yağları ve/veya benzeri yağlama sıvılarının üretildiği tesisler. 1

4.6 Karbon siyahı, karbon, kurum ve/veya sentetik grafit üretim tesisleri. 1

4.7 Hammadde olarak reçine kullanım kapasitesi 25 kg/saat ve daha fazla olan, doğal ve/veya sentetik reçine bazlı ürünler üreten tesisler. 1

4.8 Toplam üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha fazla ve 100 ton/gün’den az olan boya, pigment, vernik, cila ve benzeri maddelerin üretildiği tesisler. 1

4.9 Sentetik kauçuk bazlı ürünler üreten tesisler. 1

4.10 Nitroselüloz kullanarak vernik, baskı boyası ve benzeri ürün ve katkı maddesi üreten tesisler. 1

4.11 Sülfat terebentin yağı ve/veya tall yağının üretildiği ve/veya işlendiği tesisler.

4.12 Toplam üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha fazla olan yapı ve ahşap koruma/temizleme/bakım ve/veya yapıştırma maddelerinin üretildiği tesisler. 1

4.13 Toplam üretim kapasitesi 3.000 ton/yıl’dan az olan ve terbiye (ön terbiye, renklendirme ve/veya bitim) işlemlerinden en az birini içeren iplik, kumaş, halı ve benzeri fabrikaları 1

4.14 Üretim kapasitesi 2.000 ton/yıl’dan az olan ham deri işleme tesisleri.1

4.15 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha fazla olan biyodizel üretim tesisleri. 1

4.16 Zifir üretim ve/veya zift buharlaştırma tesisleri. 1

4.17 Plastik hammaddeler kullanarak plastik ürünler üreten tesisler. 1

4.18 Ek-1 ve Ek-2’de tanımlanmayan kimyasalların ve kimyasal ara ürünlerin işlendiği diğer tesisler.1

5.Yüzey Kaplama Endüstrisi

5.1 Toplam organik çözücü içeriği 25 kg/saat ve daha fazla ve 250 kg/saat’ten az olan boya, cila ve benzeri maddelerle malzemelerin boyandığı, cilalandığı ve/veya kurutulduğu tesisler. 1

5.2 Toplam organik çözücü içeriği 25 kg/saat ve daha fazla ve 250 kg/saat’ten az olan boya ve benzeri maddeler kullanarak malzemelerin döner baskı makinaları ile basıldığı ve/veya kurutulduğu tesisler. 1

5.3 Toplam 25 kg/saat ve daha fazla miktarda sentetik reçine, elyaf ve/veya plastik madde kullanılarak profil, tabaka, bant ve benzeri biçimindeki malzemelerin kaplanması, emprenye edilmesi, doyurulması, kurutulması ve benzeri işlemlerinden en az birini içeren tesisler. 1

5.4 Üretim kapasitesi 500 adet/yıl ve daha fazla ve 10.000 adet/yıl’dan az olan, motorlu taşıtların üretildiği ve/veya boyandığı tesisler. 1

5.5 Üretim kapasitesi 1.000 adet/yıl’dan az olan demiryolu taşıtlarının üretildiği ve/veya boyandığı tesisler 1

5.6 Üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan beyaz eşyaların üretiminin yapıldığı tesisler.1

5.7 Malzemelerin katran, katran yağı, sıcak bitüm ve benzeri maddelerle kaplandığı tesisler 1

5.8 Tellerin organik madde kullanılarak izole edildiği tesisler. 1

5.9 Üretim kapasitesi 500 kg/saat ve daha fazla olan sıvı ve/veya doymamış polyester reçinelerin işlendiği tesisler. 1

5.10 Hammadde kapasitesi 10 kg/saat ve üzerinde olan ısıl işlem yoluyla furan reçinesi, fenolik reçine, aminoplast gibi maddelerin kullanımı ile üretim yapan tesisler. 1

5.11 Sentetik reçine kullanılarak balata üreten tesisler. 1

5.12 Organik bağlayıcı maddeler ve/veya çözücüler kullanarak zımpara kağıtları, plakaları, parçaları ve/veya dokularının üretildiği tesisler. 1

5.13 Hammadde kapasitesi 1.000 kg/saat ve daha fazla olan ve plastik (poliüretan, polistiren ve benzeri) türevi maddeler kullanarak boşluk oluşturma, genleştirme ve/veya hacim verme faaliyetleri ile üretim yapan tesisler. 1

5.14 50 kg/saat ve daha fazla toz boya kullanılarak, malzemelerin elektrostatik toz boyama yöntemi ile boyandığı tesisler.1

6. Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri

6.1 Üretim kapasitesi 500 m3/yıl ve daha fazla olan ve hammadde olarak ağaç ve/veya ağaç ürünleri kullanarak parke ve/veya sunta ve benzeri malzemeleri üreten tesisler.

6.2 Üretim kapasitesi 3.500 m3/yıl ve daha fazla olan ağaç işleme ve/veya kereste üretim tesisleri.

6.3 Hammadde kapasitesi 150.000 m2/yıl ve üzerinde olan ve hammadde olarak ağaç ve/veya ağaç ürünleri kullanarak mobilya ve/veya ahşap ürünleri üreten tesisler.

6.4 Toplam üretim kapasitesi 300 ton/gün’den az olan ve hammadde olarak hazır selüloz ve/veya kâğıt kullanarak her çeşit karton, kâğıt ve/veya mukavva üretimi yapan tesisler. 1

7. Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık

7.1 Hammadde kapasitesi 10.000 litre/gün ve daha fazla ve 100.000 litre/gün’den az olan süt ürünleri üretim tesisleri. 1,2

7.2 Üretim kapasitesi 1.000 m3/yıl ve daha fazla olan suma ve/veya malt üretim tesisleri. 1,2

7.3 Üretim kapasitesi 50 m3/yıl ve daha fazla ve 50.000 m3/yıl’dan az olan fermantasyon ile alkollü içecek üreten tesisler. 1,2

7.4 Üretim kapasitesi 50 m3/yıl ve daha fazla olan alkolsüz içecek üreten tesisler. 1,2

7.5 Üretim kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla olan şekerleme, çikolata ve/veya şurup üretim tesisleri. 1,2

7.6 Üretim kapasitesi 30 kg/gün ve daha fazla olan hayvansal yağların ergitildiği tesisler. 1,2

7.7 Hayvansal artıkların depolandığı ve/veya işlendiği tesisler. 1,2

7.8 Hayvan derisi ve/veya kılı depolama ve/veya işleme tesisleri. 1,2

7.9 Balık yağı, balık unu ve/veya kemik unu depolama ve/veya üretim tesisleri. 1,2

7.10 Zeytin işleme ve zeytinyağı üretim tesisleri. 1,2

7.10.1 Üretim kapasitesi 1 ton/gün ve daha fazla ve 30 ton/gün‘den az olan zeytin işleme tesisleri. 1,2

7.10.2 Üretim kapasitesi 30 ton/gün ve daha fazla olan zeytinyağı üretim tesisleri 1,2

7.11 Bitkisel ürünlerden yağ üretimi 1,2

     7.11.1 Yağlı tohum işleme kapasitesi 1000 ton/gün’den az olan ham yağ üretim tesisleri. 1,2

     7.11.2 Üretim kapasitesi 200 ton/gün’den az olan bitkisel yağ rafinasyon tesisleri. 1,2

7.12 Üretim kapasitesi 100 kg/gün ve daha fazla olan çay üretim tesisleri. 1,2

7.13 Üretim kapasitesi 25.000 ton/yıl’dan az olan maya üretim tesisleri. 1,2

7.14 Süt tozu üretim tesisleri. 1,2

7.15 Nişasta ve/veya nişasta türevlerinin üretildiği tesisler. 1,2

7.16 Hayvan yemi ve/veya dışkısı kurutma tesisleri. 1,2

7.17 Hayvan Yetiştirme Tesisleri. 1,2

7.17.1 Toplam 500 büyükbaş eşdeğeri ve daha fazla sayıda ve 5.000 büyükbaş eşdeğerinden az sayıda hayvan yetiştiriciliği yapan tesisler.

7.17.2 Toplam 1.000 baştan daha az sayıda domuz besiciliği yapan tesisler.

7.17.3. Toplam 20.000 tavuk eşdeğeri ve daha fazla sayıda ve 60.000 tavuk eşdeğerinden az sayıda kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan tesisler.

7.18 Üretim kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla olan sıvı yumurta üretim tesisleri. 1,2

7.19. Su ürünleri işleme tesisleri 1,2

7.20.Hayvan Kesim Tesisleri 1,2

7.20.1 Toplam 10 büyükbaş eşdeğeri/gün ve daha fazla ve 100 büyükbaş eşdeğeri/gün’den az hayvan kesiminin yapıldığı tesisler.

7.20.2 Toplam 1.000 adet tavuk eşdeğeri/gün ve daha fazla ve 50.000 adet tavuk eşdeğeri/gün’den az kanatlı hayvan kesiminin yapıldığı tesisler.

7.21 Üretim kapasitesi 5 ton/yıl ve daha fazla olan akarsudan su temin edilerek karada üretim yapılan kültür balıkçılığı faaliyetleri. 1,2

7.22 Üretim kapasitesi 3 ton/gün ve daha fazla ve 100 ton/gün’den az olan, bitkisel ve/veya hayvansal ürünlerin işlendiği, işlenerek ya da doğrudan konserve yapıldığı ve/veya ambalajlandığı tesisler. 1,2

  1. Atık Yönetimi

8.1. Ön İşlem

8.1.1 Toplama-ayırma tesisleri1,2

  8.1.1.1     1 Tip Toplama Ayırma Tesisi        

   8.1.1.2     2.Tip Toplama Ayırma Tesisi

   8.1.1.3     3. Tip Toplama Ayırma Tesisi

   8.1.1.4     Toplama Ayırma Tesisi

8.1.2 Gemi geri dönüşüm tesisleri1,2,3

8.1.3 Hurda metal ve ömrünü tamamlamış araç işleme tesisleri1,2

8.2. Atık Geri Kazanım Tesisleri

8.2.1. Tehlikesiz atık geri kazanım tesisi (plastik, cam, ahşap, kompozit ve tekstil atıkların geri kazanıldığı tesisler).1

8.2.2.Üretim kapasitesi 300 ton/gün’den az olan kâğıt ve benzeri tehlikesiz atıkların geri kazanım tesisleri.

8.2 .3. Üretim kapasitesi 2.000 ton/gün’den az olan metal tehlikesiz atıkların ve/veya cüruf, tufal ve benzeri atıklardan metallerin ergitildiği geri kazanım tesisleri1

8.3. Diğer Atık Yönetimi Faaliyetleri

       8.3.1 Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri1,2

       8.3.2 Atık yağ transfer noktaları 1,2

       8.3.3 Atık akümülatör ara depolama tesisleri1,2,3

       8.3.4 Ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesisler1,2,3

       8.3.5 Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri1,2

       8.3.6.Tanker temizleme tesisleri1,2

       8.3.7 Atık elektrikli ve elektronik eşya transfer noktaları1,2,4

9. Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması    

9.1 Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazların depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler. 1

9.1.1 Sıvılaştırılmış petrol gazı depolayan ve toplam depolama kapasitesi 200 m3 ve daha fazla ve 10.000 m3’den az olan tesisler.

9.1.2 Doğal gaz/LNG ve benzeri gazları depolayan ve toplam depolama kapasitesi 1.000 m3 ve daha fazla ve 20.000 m3’den az olan tesisler.

9.1.3 Dolum kapasitesi 30 ton/gün ve daha fazla ve 200 ton/gün’den az olan sıvılaştırılmış petrol gazlarından tüp dolum işlemlerinin gerçekleştirildiği tesisler.

9.2 Ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünlerin depolandığı tesisler. 1

9.2.1 Ham petrol depolayan ve toplam depolama kapasitesi 5.000 ton ve daha fazla ve 100.000 ton’dan az olan tesisler.

9.2.2 Benzin, nafta, motorin, fuel-oil ve benzeri akaryakıtları depolayan ve toplam depolama tank kapasitesi 1.000 ton ve daha fazla ve 50.000 ton’dan az olan tesisler.

9.2.3 Organik kimyasal maddeleri depolayan ve toplam depolama kapasitesi 200 ton ve daha fazla ve 50.000 ton’dan az olan tesisler.

9.3 Akrilonitril depolayan ve depolama tank kapasitesi 200 ton ve daha fazla ve 2.000 ton’dan az olan tesisler. 1

9.4 Kükürt dioksit depolayan ve toplam depolama tank kapasitesi 20 ton ve daha fazla olan tesisler. 1

9.5 Bitki koruma ve/veya biyosit ürünleri depolayan ve toplam depolama kapasitesi 5 ton ve daha fazla olan tesisler. 1

9.6 Depolama kapasitesi 200 ton/gün ve daha fazla olan ve tozuma yapabilen maddelerin aktarıldığı ve/veya doldurulup boşaltıldığı açık ve/veya tam kapalı olmayan depolama ve/veya eleme-paketleme tesisleri.

10.Diğer Tesisler

10.1 Patlama tehlikesi olan maddelerin üretildiği tesisler. 1

10.2 Kapasitesi 20.000 m3/gün’den az olan kentsel ve/veya evsel nitelikli atıksu arıtma tesisleri. 1,2

10.3 3.000 KW ve daha fazla anma gücüne sahip jet motorlar ve/veya gaz türbinleri test merkezleri.

10.4 Üretim kapasitesi 1.000 ton/yıl ve daha fazla olan sigara fabrikaları ve/veya tütün işleme tesisleri. 1

10.5 Limanlar ve yat limanları. 1,2

10.6 Yatak kapasitesi 200 ve daha fazla olan turizm konaklama tesisleri, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri. 1,2

10.7 Yatak kapasitesi 20 ve daha fazla olan hastane ve sağlık kuruluşları ve/veya 15 ve üzeri cihaz kapasitesine sahip diyaliz merkezleri/ağız ve diş sağlığı merkezleri. 1,2

10.8 Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan, alıcı ortama atıksu deşarjı olan tesisler   1,2

 

 (EK dipnotlar)

1: Çevresel gürültü konulu çevre izninden muaf olan tesisler

 

2: Hava emisyonu konulu çevre izninden muaf olan tesisler

3: Gemi geri dönüşüm tesisleri, atık akümülatör ara depolama tesisleri ve ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesislerinin bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri söz konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına müteakip başlatılacaktır.

       4: 26/12/2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hüküm çerçevesinde AEEE işleme tesisleri, yeniden kullanıma hazırlama tesisleri ve transfer noktaları için 1/1/2024 tarihinden itibaren EK-2/A'da yer alan EEE kategorileri özelinde çevre izin ve lisans belgesi düzenlenecektir. 

               Not:1- Yukarıda yer alan muafiyetler ilgili maddesi için geçerlidir. İşletmenin muafiyeti listede yer alan tüm maddeler değerlendirilerek

                               yapılır.

   2- Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları, yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları ile dini tesisler gibi kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan işletme ve tesisler çevresel gürültü konulu çevre izninden muaf olarak değerlendirilir. Ancak, ek madde kapsamı ve/veya bahsi geçen kullanım alanlarına olan mesafesi nedeniyle muafiyet verilen işletmelerin ilgili idarenin talep etmesi halinde akustik rapor hazırlaması zorunludur. 

             3- Yukarıdaki ek madde kapsamalarına ilişkin detaylı açıklamalar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuzlarda yer alacaktır.

EK-3 A GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU (Değişik: RG-23/02/2023-32113) (Değişik Ek: RG-16/10/2021-31630)

 

 1.

 Tesisin/Faaliyetin Adı

:

 

 2.

 Tesisin/Faaliyetin Adresi

:

Tel   :

Faks :

Web :

e-posta:

 3.

 İli

:

 

 4.

 İlçesi

:

 

 5.

 Ada, Parsel Ve Pafta Numarası

:

Ada     :

Parsel  :

Pafta (Kadastro Paftası) :

 6.

Koordinat Bilgileri

:

Sağa Değer (Y)     : .... (m) 

Yukarı Değer (X)  : ..... (m)

Dilim Numarası :

Pafta (1/25.000’lik harita) : 

Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM dilimleri esasına göre 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalara uygun girilecektir.

 7.

 Vergi Dairesi ve Numarası

:

 

 8.

 SGK İş Yeri Sicil No

:

 

 9.

 a- Kayıtlı Olunan Oda

:

 

 b- Oda No

:

 

 10.

Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası

Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik Numarası

:

:

 

 11.

 Kurum / Kuruluş veya İşletmenin İktisadi Faaliyet   Alanı  (NACE kodu)

:

 

  ……………… (Lütfen seçiniz)

 12.

Üretim/Faaliyet Konusu1

 

 

 13.

Yıllık Üretim Kapasitesi    

Yıllık Tüketim Kapasitesi

(Her faaliyetin kapasitesi ayrı ayrı belirtilmelidir.) 1                     

:

 

 

Ürün/Malzeme                 Üretim/Tüketim Kapasitesi ……………..                              ………….

……………..                              ………….

……………..                              ………….

……………..                              ………….

……………..                              ………….

 

 14.

 Tesisin/Faaliyetin1

:

A. Toplam Alanı (m2) :

B. Kapalı Alanı (m2)   :

C. Vardiya Sayısı         :

Ç. Çalışan Kişi Sayısı :

D. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat):

    Toplam Çalışma Süresi (İşgünü/Yıl):

E. Çalışma Şekli:

        - Sürekli

        - Kesikli

    Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi: .......

 15.

 Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge

:

- Sanayi Bölgesi

-Yerleşim Alanı

-Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul ve benzeri)

- Mücavir Alan Sınırları İçinde

- Mücavir Alan Sınırları Dışında

- Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla Belirlenmiş Alan)

- Organize Sanayi Bölgesi

-İhtisas Sanayi Bölgesi  

-Serbest Bölge

-Diğer (belirtiniz)   ...............………………

 16.

 Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınmış İzinler

 

:

-ÇED Olumlu Kararı

-ÇED Gerekli Değildir Kararı

-ÇED Kapsamı Dışında/Muafiyeti 

 

 

 

  

17.

BEKRA

(Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması)

 

1-BEKRA Alt Seviye Kuruluş

      2-BEKRA Üst Seviye Kuruluş

      3-BEKRA Kapsam Dışı

(EK dipnot)

1: Kapasite Raporundaki bilgilerden alınacaktır. 

 

 

EK- 3 B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ (Değişik: RG-23/02/2023-32113) (Değişik Ek: RG-16/10/2021-31630)

 

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ

 

ORTAK BELGELER

1- ÇED’e tabi tesisler için ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir.” Kararı, ÇED Muafiyeti yazısı, ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı yazısı7

2- Sicil Gazetesi2,7

3- Kapasite raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge7

4- İş akım şeması ve proses özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, vaziyet planı, formül ve şekiller, fotoğraflar, atık kodları, emisyon kaynakları)

 

 

ÇEVRE İZİN KONUSU

ÖZEL BELGELER

Hava Emisyonu

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı1

Çevresel Gürültü

-

Atıksu Deşarjı

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

Derin Deniz Deşarjı

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

 

ÇEVRE LİSANS KONUSU

ÖZEL BELGELER

1-ÖN İŞLEM

 

Tıbbi atık sterilizasyon tesisleri

 

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Sterilizasyon Cihazı Uygunluk Belgeleri

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

8- Teminat Mektubu7

Atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesisleri

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- Teminat Mektubu7

Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisleri

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- Teminat Mektubu7

PCB arındırma tesisleri

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- Teminat Mektubu7

Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama tesisleri1,2

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- Teminat Mektubu7

Tehlikeli atık ön işlem tesisleri

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- Teminat Mektubu7

Tehlikesiz atık ön işlem tesisleri.

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Teminat Mektubu7

Toplama-ayırma tesisleri

(1.Tip, 2.Tip, 3.Tip veya Diğer Toplama-Ayırma Tesisleri)

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Teminat Mektubu7

 

Gemi geri dönüşüm tesisleri

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- Onaylı Vaziyet Planı6

8- Gemi Söküm Belgesi6

9- Teminat Mektubu7

Hurda metal ve ömrünü tamamlamış araç işleme tesisleri

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Teminat Mektubu7

2-GERİ KAZANIM TESİSLERİ

ÖZEL BELGELER

Biyobozunur atık geri kazanım tesisleri

(Mekanik ayırma,

Biyokurutma,

Biyometanizasyon, Kompost)

 

      

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Tesis Onay Yazısı6

7- İşletme Planı6

8- Teminat Mektubu7

Atık yağ rafinasyon tesisleri

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Sanayi Sicil Belgesi6

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

8- Deneme Üretimi Sonuç Raporu6

9- Teminat Mektubu7

Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Sanayi Sicil Belgesi6

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

8- Teminat Mektubu7

Atık pil ve akümülatör geri kazanım tesisleri

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Sanayi Sicil Belgesi6

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

8- Teminat Mektubu7

Ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Sanayi Sicil Belgesi6

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

8- Teminat Mektubu7

Tehlikeli atık geri kazanım tesisleri

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Sanayi Sicil Belgesi6

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

8- Teminat Mektubu7

Tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Sanayi Sicil Belgesi6

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

8- Teminat Mektubu7

İleri Termal İşlem Tesisi (Piroliz, Gazlaştırma ve benzeri)

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- Deneme Yakması Planı ve Onayı6

8- Teminat Mektubu7

3-BERTARAF TESİSLERİ

ÖZEL BELGELER

Atık düzenli depolama tesisleri  

(I., II. ve III. Sınıf Atık düzenli depolama tesisleri)

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Düzenli Depolama Proje Onay Belgesi6

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

8- İşletme Planı6

9- Teminat Mektubu7

Maden atığı bertaraf tesisleri

 

Depolama

 

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Maden Atığı Depolama Onay Belgesi6

7- Mali Teminat4

8- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

Derine enjeksiyon

 

5- Maden Atığı Derine Enjeksiyon Onay Belgesi6

6- Mali Teminat4

Alıcı ortamda bertaraf

 

5- Değerlendirme Komisyonu Nihai Kararı6

6- Mali Teminat4

4-DİĞER ATIK

YÖNETİM FAALİYETLERİ

 

ÖZEL BELGELER

Atık yakma ve/veya beraber yakma tesisleri

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- İşletme Planı6

8- Deneme Yakması Planı ve Onayı6

9- Teminat Mektubu7

Atıkara depolama tesisleri

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- Teminat Mektubu5

Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- Teminat Mektubu7

Atık yağ transfer noktaları

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- Teminat Mektubu7

Atık akümülatör ara depolama tesisleri

 

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- Teminat Mektubu7

Ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesisler

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Teminat Mektubu7

Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri

 

5- Atık kabul tesisi onay belgesi6

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- Teminat mektubu7

 

Tanker temizleme tesisleri

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- Teminat Mektubu7

Yeniden kullanıma hazırlama

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2,8

Atık elektrikli ve elektronik eşya transfer noktası

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- Teminat Mektubu7

Atık elektrikli ve elektronik eşya yeniden kullanıma hazırlama tesisi

 5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2,9

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 3

7- Teminat Mektubu7

 

(EK dipnotlar:)

1: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (toz tutma, toplama, arıtma sistemleri ve benzeri) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. Prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.

2: İşletmelerde ilgili mevzuatta belirtilen fiziksel şartların sağlandığı ve tehlikeli atık kabul eden işletmeler ile prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.

3: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (bertaraf yöntemlerinin) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. Prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.

4:Mali teminat, Kategori (A) tesislerinden talep edilir. Mali teminatla ilgili usul ve esasların yayımlanmasına müteakip başlatılacaktır.

5 :26/4/2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Ara Depolanma Tesisleri Tebliğinin 5 inci maddesinin on dördüncü fıkrası çerçevesinde hazırlanarak sunulması gerekmektedir.

6 :Belge olarak talep edilmeyecek olup, Bakanlık tarafından ilgili kurum /kuruluşun elektronik servis ağı üzerinden temin edilecektir. 

7 :Teminata ilişkin usul ve esaslar ile teminatın miktarı Bakanlıkça belirlenene kadar uygulanmaz.

8 :Yeniden kullanıma hazırlama konulu Çevre Lisansının, ilgili Geri Kazanım konulu Çevre Lisansıyla birlikte seçilmesi gerekmektedir.

9: AEEE'lerin temizleme, onarım veya kontrol işlemleri ile tasarlandığı hale getirildiği yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti, çevre lisanslı AEEE işleme tesislerinde gerçekleştirilir. Yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti için çevre izin ve lisans belgesi, AEEE işleme tesisinin çevre izin ve lisans belgesi geçerlilik süresini aşmayacak şekilde ve AEEE işleme tesisinin çevre izin ve lisans belgesi kapsamında yer alan EEE kategorilerinden verilir.

EK-3 C ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER (Değişik: RG-23/02/2023-32113)(Değişik Ek: RG-16/10/2021-31630)

 

ÇEVRE İZİN KONUSU

İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Hava Emisyonu

Emisyon Ölçüm Raporu

Çevresel Gürültü

Akustik Rapor

Atıksu Deşarjı

1-      Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

2-      Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/4/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/4/2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) veya Deşarj İzin Belgesi2

Derin Deniz Deşarjı

1-      Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

2-      Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı2

 

 

 

ÇEVRE LİSANS KONUSU

İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1-ÖN İŞLEM

 

Tıbbi atık sterilizasyon tesisleri

 

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

     2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

 

Atık elektrikli ve elektronik eşya işleme tesisleri

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

     2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisleri

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

     2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

 

PCB arındırma tesisleri

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

     2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

 

Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama tesisleri

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

     2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

 

Tehlikeli atık ön işlem tesisleri

     1-Teknik Uygunluk Raporu

     2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

Tehlikesiz atık ön işlem tesisleri.

1-      Teknik Uygunluk Raporu

       2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

Toplama-ayırma tesisleri

(1.Tip, 2.Tip, 3.Tip veya Diğer Toplama-Ayırma Tesisleri)

1-      Teknik Uygunluk Raporu

     2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

Gemi geri dönüşüm tesisleri

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

     2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

 

Hurda metal ve ömrünü tamamlamış araç işleme tesisleri

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

     2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

2-GERİ KAZANIM TESİSLERİ

 

Biyobozunur atık geri kazanım tesisleri

(Mekanik ayırma, Biyokurutma, Biyometanizasyon, Kompost)

      

1-      Teknik Uygunluk Raporu

       2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

 

Atık yağ rafinasyon tesisleri

 

1-      Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Alınan Madeni Yağ Lisansı veya Uygunluk Yazısı2

2-      TS EN ISO/TEC 17025 Akreditasyon Belgesi2

3-      Rafinasyon Tesisi Değerlendirme Raporu

     4- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

 

Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

2-      Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Alınan Biyodizel İşleme Lisansı veya Uygunluk Yazısı2

       3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

Atık pil ve akümülatör geri kazanım tesisleri

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

       2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

 

Ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

2-      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

Tehlikeli atık geri kazanım tesisleri

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

       2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri

1-      Teknik Uygunluk Raporu

      2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İleri Termal İşlem Tesisi (Piroliz, Gazlaştırma ve benzeri)

1-      Teknik Uygunluk Rapor

2-      Deneme Yakması Sonuç Raporu

3-      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

3-BERTARAF TESİSLERİ

 

Atık düzenli depolama tesisleri

  

1-      İzleme Raporları

2-      Düzenli Depolama Proje Onay Belgesi

3-      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

Maden atığı bertaraf tesisleri

 

 

Depolama

 

 

1-      İzleme Raporları

2-      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

Derine enjeksiyon

 

Alıcı ortamda bertaraf

 

4-DİĞER ATIK

YÖNETİM FAALİYETLERİ

 

 

Atık yakma ve/veya beraber yakma tesisleri

 

1-      Onaylı Deneme Yakması Planı

2-      Deneme Yakması Sonuç Raporu

3-      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

Atıkara depolama tesisleri

1-      Teknik Uygunluk Raporu

2-      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri

 

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

2-      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

Atık yağ transfer noktaları

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

2-      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

Atık akümülatör ara depolama tesisleri

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

2-      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

Ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesisleri

1-      Teknik Uygunluk Raporu

2-      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri

 

1-      Faaliyet Raporu

2-      Atık kabul tesisi onay belgesi

3-      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

Tanker temizleme tesisleri

1-      Teknik Uygunluk Raporu

2-      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı3

Yeniden kullanıma hazırlama

1-      Teknik Uygunluk Raporu

 

 Atık elektrikli ve elektronik eşya transfer noktası

 1-      Teknik Uygunluk Raporu

 Atık elektrikli ve elektronik eşya yeniden kullanıma hazırlama tesisi

 1-      Teknik Uygunluk Raporu

 2-      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

(EK dipnotlar) 

1 :Piroliz sonucu elde edilen ürünlerin standartlara uygun olduğunun belgelenmemesi ve tesiste bulunan termal ünitede kullanılması halinde istenir.

2 :Belge olarak talep edilmeyecek olup, Bakanlık tarafından ilgili kurum /kuruluşun elektronik servis ağı üzerinden temin edilecektir.

3 :Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamı dışındaki lisans konuları için ilgili mevzuat hükümleri yürürlüğe girdiği zaman uygulanır.

Not: Çevre İzin ve Lisans sürecinin tamamlanması aşamasında talep edilen bilgi ve belgelerin içerikleri, sürece dâhil olan ilgili mevzuatta açıklanmaktadır.

 

EKLER
Ekleri PDF olarak indirmek için tıklayınız
Bu bölümü görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.
Bu bölümü görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.
Bu bölümü görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.