21 Haziran 2005 Salı
Resmî Gazete
Sayı : 25852
YÖNETMELİK
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 -

Bu Yönetmeliğin amacı, 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen alanlarda madencilik faaliyetlerinin hangi esaslara göre yürütüleceği ve bu esaslarla ilgili olarak bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının vereceği izinlere dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 -

Bu Yönetmelik, orman, muhafaza ormanı, ağaçlandırma alanları, kara avcılığı alanları, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, tarım, mera, sit alanları, su havzaları, kıyı alanları ve sahil şeritleri, karasuları, turizm bölgeleri, alanları ve merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, askerî yasak bölgeler, imar alanları ve mücavir alanlarda madencilik faaliyetlerinin çevresel etki değerlendirmesi, gayrisıhhi müesseseler ile ilgili hususlar dahil hangi esaslara göre yürütüleceğini kapsar.

Dayanak
Madde 3 -

(RG:21/4/2007-26500) Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesi, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 -

(RG:21/4/2007-26500) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Altyapı tesisi: Madencilik faaliyetleri için gerekli ve rezervin ömrü ile sınırlı olan yol, su, haberleşme, enerji hattı, pasa döküm alanı, trafo, şantiye binası, yemekhane, atölye, patlayıcı madde ve müştemilatı deposu gibi geçici yapı ve binaları,

b) Arama ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesini,

c) Arama faaliyet raporu: Ruhsat sahalarında yürütülen arama faaliyetleri ile ilgili Genel Müdürlüğe verilmesi gereken belgeyi,

ç) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

d) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi veya çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknolojik alternatiflerin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,

e) Çevresel etki değerlendirmesi raporu: “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen proje veya çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler için belirlenen özel formata göre hazırlanacak raporu,

f) Çevre sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fizikî, kimyevî, biyolojik, sosyal ve psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini,

g) Çevre ile uyumlu hale getirme: Madencilik faaliyetinde bulunulan alanın faaliyet süresince ve sonrasında projesine uygun olarak, çevre emniyetinin sağlanarak arazinin ıslah edilmesi ve doğaya yeniden kazandırılması faaliyetlerini,

ğ) Deneme izni: Gayrisıhhî müesseselerde onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izni,

h) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

ı) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları icap eden işyerlerini,

i) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatları üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

j) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması icap eden işyerlerini,

k) Geçici tesisler: Maden ruhsatının süresine bağlı olarak yapılan tesis ve altyapı tesislerini,

l) Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,

m) Görünür rezerv: Boyutları, tenörü belirlenmiş üretilebilir kesin cevher miktarını,

n) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,

o) İşletme projesi: Gerçekleştirilmesi planlanan madencilik faaliyetleri ile ilgili Kanuna göre hazırlanmış projeyi,

ö) İşletme ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesini,

p) İşletme izni: Bir madenin işletmeye alınıp üretim yapılabilmesi için verilen izni,

r) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,

s) Kanun: 3213 sayılı Maden Kanununu,

ş) Maden arama faaliyetleri: Prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma, sondaj, yarma, galeri gibi üretime yönelik olmayan faaliyetleri,

t) Madencilik faaliyetleri: Madenlerin aranması, üretilmesi, sevkıyatı, cevher hazırlama ve zenginleştirme, atıkların bertarafı ile ilgili tüm faaliyetler ve bu faaliyetlere yönelik tesislerin yapılmasını,

u) Maden ruhsatı: Kanuna göre verilen arama, işletme ruhsatları ile sertifikalarını,

ü) Proje: Yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük belirli girdileri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde raporu,

v) Proje sahibi: Madencilik faaliyetleri ile ilgili yürütülmesi gerekli olan projenin her aşamasını üstlenen gerçek ya da tüzel kişiyi,

y) Proje tanıtım dosyası: Seçme eleme kriterleri uygulanacak projelere çevresel etki değerlendirmesi uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacı ile hazırlanan dosyayı,

z) Prospeksiyon: Madencilik arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin toplanmasını,

aa) Ruhsat hukuku: Ruhsat sahiplerinin ruhsattan doğan hak ve yükümlülüklerini,

bb) Sertifika: V. Grup madenlerin aranması ve işletilmesi için Bakanlıkça verilen belgeyi,

cc) Teminat: Madencilik faaliyetlerinde Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine göre alınan nakit para, banka ve katılım bankalarından alınan süre yönünden sınırsız teminat mektubu ile Devlet bono ve tahvilini,

çç) Tesis: Madencilik faaliyetleri için zorunlu olan her türlü kırma, eleme, öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisi kapsamında hazır beton ve asfalt üretimi yapılan tesisleri, sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, bioksidasyon ve benzeri cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama, stoklama, atık barajı, atık kazanma ve atık bertaraf tesisleri gibi geçici ünitelerini,

dd) Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ve kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini,

ee) Yer seçimi ve tesis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izni,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
İzinlerle ilgili temel ilke
Madde 5 -

Madenlerin aranması ve üretilmesi ile ilgili faaliyetlerde alınması gereken izinlerde uygulanacak usul ve esaslar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, madencilik faaliyetleri için bu Yönetmelik kapsamında izin verme ve süre uzatılmasına ilişkin görev ve yetkilerini kullanırken, kanunlarında, uluslararası sözleşmelerde ve bu Yönetmelikte öngörülmemiş ise başka kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk alanına giren hususlara dayalı olarak işlem yapamaz. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, izin taleplerini, kanunlarındaki ve bu Yönetmelikteki hükümlere göre sonuçlandırır.

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haller ve diğer kanunların ilgili hükümleri dışında, madencilik faaliyetleri engellenemez ve çıkarılacak yönetmeliklerde bu Yönetmelikte belirtilen kısıtlamaların dışında bir kısıtlama getirilemez.

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çıkaracağı madencilik faaliyetlerini etkileyen mevzuatın düzenlenmesinde, Bakanlığın görüşü alınır.

İzin süresi ve süre uzatımı
Madde 6 -

Ruhsat alanı dahilinde, madencilik faaliyetleri veya bu faaliyetlere bağlı tüm tesisler için verilen izinlerin süresi maden ruhsat süresi kadardır. Maden ruhsatının temdit edilmesi halinde, ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış izinler ruhsat süresi kadar uzatılır.

Maden ruhsatlarının devredilmesi halinde, verilmiş olan izinler ve bunlara bağlı olan yükümlülükler, aynı şartlarda geçerlidir. Ruhsat devirleri ilgili valiliğe bildirilir.

Arama faaliyetleri
Madde 7 -

Maden arama faaliyetleri, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilmiş izinlerin dışında başka bir mevzuat kapsamında izne tâbi değildir.

Maden ruhsat sahibi, arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşuna gerçekleştireceği arama faaliyeti ile ilgili yazılı bilgi verir.

Test ve teknolojik araştırma amaçlı numune alma işlemi arama faaliyetleri kapsamındadır.

Üretim faaliyetlerinde izin
Madde 8-

Genel Müdürlükçe, maden arama ruhsat döneminde, görünür rezervin %10'una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Arama ve işletme ruhsatı döneminde üretim yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin gerektirdiği izinlerin ayrıca alınması zorunludur.

İzinler için müracaat (RG:21.4.2007/26500)
Madde 9 -

(RG:21/4/2007-26500) Maden ruhsat sahibi, işletme ruhsatı veya sertifikasını aldıktan sonra, izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına üç ay içinde müracaat etmek zorundadır. Maden ruhsat sahibinin izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına üç ay içinde müracaat etmemesi halinde yatırılan teminat irat kaydedilerek Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir.

Maden ruhsat sahibi, çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelere tabi olması durumunda ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat ederek format almak zorundadır. Maden ruhsat sahibi formatın alınış tarihinden itibaren çevresel etki değerlendirmesi raporunu Çevre ve Orman Bakanlığına bir yıl içinde sunmakla yükümlüdür.

Maden ruhsat sahibinin seçme, eleme kriterleri uygulanacak projelere tabi olması durumunda ise, Proje Tanıtım Dosyasını hazırlayarak ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya valiliğe müracaat eder.

Bu işlemlerin başlama tarihi, maden ruhsat sahibinin çevresel etki değerlendirmesi raporunu Çevre ve Orman Bakanlığına, Proje Tanıtım Dosyasını Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya valiliğe verdiği tarihtir. Diğer izinlerin alınması ile ilgili işlemler bu süreç içinde yürütülür. Bu işlemlerin başlatılması için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının alınması gerekmez. Çevresel etki değerlendirmesi işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi sürecinde, en geç üç ay içinde bitirilir.

(RG:21/4/2007-26500) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı ve gerekli diğer izinlerin alınmasından itibaren yedi gün içinde işletme izni verilir. Bu izin ile maden ruhsat sahibi, ruhsat alanı içinde projesi kapsamında faaliyetlerini sürdürür.

(RG:21/4/2007-26500) Maden ruhsat sahibi, çevresel etki değerlendirmesi prosedürü dışındaki maden projeleri için, üretim faaliyetlerine başlamadan önce, bu Yönetmelikte belirtilen izinlerin alınması için işletme ruhsatı veya sertifikasının yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli belgelerle birlikte ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat eder. Maden ruhsat sahibinin izin için ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi birine üç ay içinde müracaat etmemesi halinde yatırılan teminat irat kaydedilerek Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir.

(RG:21/4/2007-26500) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı dışındaki izinlerin alınmasını müteakip işletme izni düzenlenir. 5/6/2004 tarihinden önce alınmış işletme ruhsatlarının temdit işlemlerinde, gerekli izinler işletme izni düzenlendikten sonra alınır.

Çevresel etki değerlendirmesi prosedürü dışındaki maden projelerinde izin için müracaat
Madde 10 -

-------------------------(RG:21/4/2007-26500)

İzin müracaatlarının değerlendirilmesi
Madde 11 -

-------------------------(RG:21/4/2007-26500)

İzin belgelerinde eksiklikler
Madde 12 -

(RG:21/4/2007-26500)İlgili valiliğe yapılan müracaat belgeleri incelenir. Eksik ve hatalı olduğu tespit edilen müracaatlar gerekçesi ile en geç bir ay içinde maden ruhsat sahibine bildirilerek maden ruhsat sahibinin bu eksikliklerini iki ay içinde tamamlaması istenir. Valiliğe yapılan müracaatlardan iki ay içerisinde eksikliklerini tamamlamayanlar Genel Müdürlüğe bildirilir. Ruhsat teminatları Kanunun 10 uncu maddesi gereği irat kaydedilir.

İzin için müracaat alanı
Madde 13 -

-------------------------(RG:21/4/2007-26500)

İzinler için maddi yükümlülükler
Madde 14 -

-------------------------(RG:21/4/2007-26500)

İzin müracaatının yapılacağı valilik
Madde 15 -

İzin alınacak alanın birden fazla il sınırları içinde olması durumunda, üretim yapılacak alanın bulunduğu valilikler ile tesislerin kurulduğu yer valiliğine de izin almak üzere müracaat edilir.

Müracaat belgeleri
Madde 16 -

(RG:21/4/2007-26500)Arama faaliyetinde bulunmak üzere gerekli izin için ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:

a) Arama ruhsatı örneği,

b) Uygun ölçekli topografik haritada ruhsat ile arama faaliyeti gösterilecek alanın koordinatlarının çizimi,

c) Yapılacak arama faaliyetlerine ilişkin bilgiler.

Üretim faaliyetinde bulunmak üzere gerekli izin için ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:

a) İşletme ruhsatı veya arama ruhsatı örneği,

b) İşletme projesi veya arama faaliyet raporu,

c)Uygun ölçekli topografik haritada ruhsat ile üretim faaliyeti gösterilecek alanın koordinatlarının çizimi,

ç) İzin alınacak alanın uygun ölçekli haritası.

Ayrıca, başvuru yapılan ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları kendi kanunları gereği ek bilgi isteyebilir.

Yeraltı madencilik faaliyetleri
Madde 17 -

(RG:21/4/2007-26500) Uygulanan yöntem, teknoloji ve derinliğe bağlı olarak projesi Genel Müdürlükçe uygun bulunan yeraltı madencilik faaliyetlerinin tekabül ettiği yüzey alanı için herhangi bir izin alınmaz. Yeraltı madencilik faaliyetlerine bağlı olarak gerekli olan yerüstü tesisleri veya galeri ağzının isabet ettiği alan için bu Yönetmelik kapsamında gerekli izinlerin alınması zorunludur.

Müktesep haklar
Madde 18 -

Kanunun 7 nci maddesinde ve bu Yönetmelikte belirtilen yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı tesisler için verilmiş olan izinler, müktesep hak olarak ruhsat hukuku devam ettiği sürece geçerlidir. Alınan izinler, ruhsatın temdit edilmesi halinde uzatılır. İşletme ruhsatı sınırları dahilinde işletme izni alınan diğer alanlar için de izin verilir.

05/06/2004 tarihinden önce verilmiş işletme ruhsatı ve bu ruhsat alanlarındaki faaliyetlere bağlı tesisler için verilmiş olan izinler, bu Yönetmelik gereği alınması gereken izinlerin yerine geçer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Orman, Muhafaza Ormanı ve Ağaçlandırma Alanlarında
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 19 -

(RG:21/4/2007-26500) Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, özel ormanlar veya muhafaza ormanlarında, ağaçlandırma alanlarında ve mesire yerlerinde; prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma gibi kazı işlemi gerektirmeyen maden arama faaliyetleri için herhangi bir izin istenmez. Ancak, maden ruhsat sahibince valiliğe veya ilgili orman bölge müdürlüğüne gerekli belgelerle bilgi verilir. İlgili orman bölge müdürlüğünce bu müracaatın bir örneği üzerine başvurunun kayıt tarihi ve sayısı belirtilerek maden ruhsat sahibine iade edilir. Bu örnek yazıyı alan maden ruhsat sahibi arama ruhsatı süresince yukarıda sayılan arama faaliyetlerinde bulunabilir.

Maden ruhsat sahibince, Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, özel ormanlar veya muhafaza ormanlarında ve ağaçlandırma alanlarında; sondaj, yarma, galeri gibi fiziki müdahale gerektiren maden arama faaliyetleri için valiliğe veya ilgili orman bölge müdürlüğüne gerekli belgelerle müracaat edilir. Başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgili orman bölge müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucuna göre izin verilir.

Üretim faaliyetleri
Madde 20 -

(RG:21/4/2007-26500) Maden ruhsat sahibi; Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, muhafaza ormanlarında ve ağaçlandırma alanlarında; üretim faaliyetleri için valiliğe veya ilgili orman bölge müdürlüğüne gerekli belgelerle müracaat eder. İlgili orman bölge müdürlüğünce, arazi üzerinde yapılacak inceleme sonucu hazırlanan rapor göz önünde bulundurularak ruhsat süresince orman işletme izni ve/veya geçici tesis izni verilir. Orman işletme iznine ilişkin yapılan işlem sonuçları orman bölge müdürlüğünce Genel Müdürlüğe bildirilir.

Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen iznin beş hektardan az olması halinde, ağaçlandırma bedeli dışında başkaca bir bedel alınmaz. Sahanın çevre ile uyumlu hale getirilerek teslim edilmesinden sonra, aynı işletme izni içinde talep edilmesi halinde teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilir.

Bir ruhsat sahasında defaten verilen iznin tesisler dahil beş hektarı geçmesi halinde, aşan kısım için orman mevzuatı hükümlerine göre sadece ağaçlandırma bedeli, arazi tahsis bedeli ve teminat alınır. Bu alanlardaki madencilik faaliyetlerinden % 30 fazla Devlet hakkı alınmaz.

Maden arama veya işletme ruhsat döneminde maden üretimi yapılacak alan için orman izninin alınması sırasında bu üretimin yapılması amacıyla ruhsat sınırları içinde veya dışında altyapı tesisleri için ihtiyaç duyulan orman alanlarında da izin verilir.

Arama ruhsat döneminde yapılan üretim faaliyetleri için de bu madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Orman alanlarında yapılacak tesisler
Madde 21 -

Orman alanlarında madencilik faaliyetleri ile ilgili geçici tesisler yapılabilir.

Mevcut yolların kullanımı
Madde 22 -

Maden ruhsat sahibi arama ve işletme ruhsatı döneminde faaliyet göstereceği orman alanında mevcut yolları kullanabilir. Bu yolların kullanımı için ayrıca bir bedel ödenmez.

Orman izninin sona ermesi
Madde 23 -

Orman işletme izni; sürenin dolması, hak sahibinin vazgeçmesi, ruhsatın Kanun hükümlerine göre iptali durumunda sona erer. Üretim faaliyeti sırasında maden ruhsat sahibinin, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermediğinin tespiti halinde Orman Genel Müdürlüğünce durum Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlüğün görüşü doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğünce gerekli işlem yapılır.

Muhafaza ormanlarında madencilik faaliyetleri
Madde 24 -

Muhafaza ormanlarında yapılacak madencilik faaliyetlerinde bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilir. Ancak, muhafaza ormanlarında I (a) Grubu madenler ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılan her türlü yapı hammaddesi üretimi için izin verilmez.

Bedeller
Madde 25 -

Devlet ormanları, muhafaza ormanlarında ve ağaçlandırma alanlarında; madencilik faaliyetleri için aşağıda belirtilen bedeller alınır:

Ağaçlandırma bedeli: İzin verilen alanın ağaçlandırılması için gerekli olan bedel kadardır. Bu bedel bir defa alınır.

Arazi tahsis bedeli: Arazinin mevcut orman örtüsü ve bulunduğu bölge dikkate alınarak Orman Genel Müdürlüğünce hektar başına tespit edilecek bedeldir. Bu bedel her yıl alınır.

Teminat: Maden ruhsat teminatını aşmamak üzere Orman Genel Müdürlüğünce belirlenir.

(RG:21/4/2007-26500) 24/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I) sayılı cetvelde sayılan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine verilen hammadde üretim izinlerine dayalı olarak yapılan madencilik faaliyetlerinden bu bedeller alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları ile Avlaklarda
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 26 -

(RG:21/4/2007-26500) Maden ruhsat sahibi, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda; prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.

Maden ruhsat sahibi, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucu izin verilir.

Üretim faaliyetleri
Madde 27 -

(RG:21/4/2007-26500) Ruhsat sahibi, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda; maden arama ve işletme ruhsatı döneminde üretim faaliyeti gösterebilmesi için gerekli belgelerle valiliğe veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne başvurur. Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda, maden üretim faaliyetlerine çevresel etki değerlendirmesi raporunda belirlenen esaslar dahilinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından izin verilir. Bu izin, ruhsat aşamasına bakılmaksızın ruhsat hukuku sonuna kadar devam eder.

Yaban hayatı geliştirme sahaları ve üretim istasyonlarının bulunduğu alanlardaki maden arama ve işletme faaliyetleri aşağıdaki esaslar dahilinde yürütülür:

a) İzin verilen maden sahası üzerinde toprak var ise bu topraklar sıyrılarak bir yere depolanır ve faaliyetin tamamlanmasını takiben rekültüvasyon çalışmalarında kullanılır.

b) Madencilik faaliyetleri sırasında av ve yaban hayvanı türleri ile habitatın zarar görmemesi için işletme projesinde öngörülen gerekli önlemler alınır.

c) (RG:21/4/2007-26500) İşletmenin tamamlanmasını takiben, faaliyette bulunulan alan en geç altı ay içinde çevre ile uyumlu hale getirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde
Madencilik Faaliyetleri
Yürürlüğe konulacak özel çevre planları
Madde 28 -

Özel çevre koruma bölgesi ilan edilecek alanlar için Genel Müdürlükten görüş alınır.

Arama faaliyetleri
Madde 29 -

(RG:21/4/2007-26500) Maden ruhsat sahibi, özel çevre koruma bölgesi sınırları dahilinde; prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Özel ÇevreKoruma Kurumu Başkanlığını bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.

Maden ruhsat sahibi, özel çevre koruma bölgesi sınırları dahilinde; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca yapılacak inceleme sonucu izin verilir.

Üretim faaliyetleri
Madde 30 -

(RG:21/4/2007-26500) Ruhsat sahibi, maden arama ve işletme ruhsatı döneminde üretim faaliyeti gösterebilmesi için gerekli belgelerle valiliğe veya Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına başvurur. Özel çevre koruma bölgesi sınırları dahilinde maden üretim faaliyetlerine çevresel etki değerlendirmesi raporunda belirlenen esaslar dahilinde Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından izin verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanlarında
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 31 -

(RG:21/4/2007-26500) Maden ruhsat sahibi, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarında; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.

Maden ruhsat sahibi, milli parklar ve tabiat park alanlarında; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucu uyulması gereken esaslar belirlenerek izin verilir.

Üretim faaliyetleri
Madde 32 -

(RG:21/4/2007-26500) Ruhsat sahibi; üretim faaliyetinde bulunmak için gerekli belgelerle valiliğe veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne başvurur. Milli parklar ve tabiat park alanlarında, maden üretim faaliyetlerinin yapılmasına 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda izin verilebilir.

İzin verilen alanlarda üretimle doğrudan ilgili ve zorunlu olan yol, su, enerji hattı gibi alt yapı tesisleri ile şantiye, bakım-onarım ünitesi gibi geçici tesisler dışında herhangi bir yapılaşmaya gidilemez.

Tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları ile bu alanlara 60 metre mesafe dahilinde madencilik faaliyetlerine izin verilmez.

Milli parklar ve tabiat park alanlarında, I (a) Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi üretimi için izin verilmez.

Görüş alma
Madde 33 -

Milli park niteliğine sahip olduğu tespit edilen alanlar, Bakanlığın görüşü alınarak belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tarım Alanlarında
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 34 -

(RG:21/4/2007-26500) Tarım alanlarında arazi sınıflarına bakılmaksızın maden arama çalışmalarına izin verilir.

Maden ruhsat sahibi, tarım alanlarında; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığını bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.

Maden ruhsat sahibi, tarım alanlarında; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde yapılacak değerlendirme sonucuna göre izin verilebilir.

Maden ruhsat sahibi arama faaliyetleri sırasında sulama, drenaj, toprak muhafaza tesisleri gibi tarımsal yapılara zarar vermemek ve arama faaliyeti sonrası, faaliyette bulunduğu bölgeleri en geç altı ay içinde çevre ile uyumlu hale getirmek zorundadır.

Üretim faaliyetleri
Madde 35 -

(RG:21/4/2007-26500) Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve Toprak Koruma Kurulunun uygun görmesi şartıyla Bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından izin verilebilir.

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazileri; toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile valilikler tarafından madencilik faaliyetleri için tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir.

Tarım alanlarında aşağıdaki esaslar dahilinde madencilik faaliyetleri için izin verilir:

a) İzin verilen maden sahasının üzerinde toprak var ise bu topraklar sıyrılarak bir yere depolanır ve faaliyetin tamamlanmasını takiben rekültüvasyon çalışmalarında kullanılır.

b) Madencilik faaliyetleri sırasında civar tarım arazilerinin bu çalışmalardan zarar görmemeleri için faaliyet raporu veya işletme projesinde öngörülen gerekli önlemler alınır.

c) Maden yayılım sahaları ve rezervlerinin tespitinden sonra üretim için yeterli olabilecek tarım alanlarına izin verilir.

ç) Faaliyetlerin tamamlanmasını takiben yapılacak rekültüvasyon çalışmaları ile bu sahalar en geç altı ay içinde çevre ile uyumlu hale getirilir.

Tarım alanlarında kurulacak tesisler
Madde 36 -

Madencilik faaliyetleri için kurulması zorunlu tesisler için gerekli tarım arazisi, öncelikle marjinal tarım arazileri içerisinden karşılanır, karşılanmaması halinde diğer tarım arazilerinden karşılanır.

Çevresel etki değerlendirmesi raporu sunulması
Madde 37 -

Tarım alanlarının kullanım amacının değiştirilerek madencilik faaliyetlerine tahsis edilmesi için işlemlere çevresel etki değerlendirmesi süreci sonucunu beklemeden başlanır. Kullanım amacının değiştirilmesinin son aşamasında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının ilgili kamu kurumuna verilmesi ile izin süreci tamamlanır.

Madencilik faaliyetleri ile ilgili izinler, çevresel etki değerlendirmesi süreci içinde tamamlanır.

Tarım alanlarında yolların kullanılması
Madde 38 -

Tarım alanlarındaki mevcut yollar, madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere genişletilebilir. Bu yolların kullanımı esnasında etrafındaki tarım alanlarının etkilenmemesi için gerekli önlemler maden ruhsat sahibince alınır.

Madencilik faaliyetleri için ruhsat alanı içinde veya dışında yapılması zorunlu olan yol, konveyör, su, haberleşme, enerji nakil hatları, havai hatlarının tarım alanlarından geçmesi halinde, bu altyapı tesislerinin valilik tarafından uygun görülen güzergahta maden ruhsat sahibi tarafından yapılmasına izin verilir. Özel mülkiyete tabi alanlar için ayrıca gerekli izinler alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mera Alanlarında
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 39 -

(RG:21/4/2007-26500) Maden ruhsat sahibi, mera, yaylak ve kışlakların bulunduğu alanlarda; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğünü bilgilendirerek mera tahsis amacı değiştirilmeden arama faaliyetlerinde bulunur.

Maden ruhsat sahibi, mera, yaylak ve kışlakların bulunduğu alanlarda; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uyulması gereken esaslar belirlenerek mera tahsis amacı değiştirilmeden izin verilir. Bu faaliyetler sonrası maden ruhsat sahibi, faaliyette bulunduğu bölgeleri düzenleyerek en geç altı ay içinde çevre ile uyumlu hale getirir. Maden ruhsat sahibi faaliyetlerini, verdiği bilgi doğrultusunda yapmak zorundadır. Aksi takdirde faaliyet durdurularak Kanunun 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Üretim faaliyetleri
Madde 40 -

(RG:21/4/2007-26500) Arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen madenlerin üretim ve üretime yönelik tüm faaliyetlerin yapılacağı alanların tahsis amacı; Bakan1ığın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğüne yapacağı başvuruyu müteakip, mera komisyonunun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin hazine veya ait olduğu vakıf adına tescili yapılır.

Arama ruhsatı döneminde belirlenen rezervin 1/10’unun üretilebilmesi için tahsis amacının değiştirilmesi gerekir.

İşletme ruhsatı döneminde yapılacak arama faaliyetleri ile ilgili olarak arama ruhsatı dönemindeki işlemler yapılır.

Çevresel etki değerlendirmesi raporu sunulması
Madde 41 -

Tahsis amacının değiştirilmesi işlemlerine, çevresel etki değerlendirmesi süreci sonucu beklenmeden başlanır. Ancak tahsis amacı değiştirilecek alanların Hazine adına tescili için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının ilgili kamu kuruluşuna sunulması zorunludur.

Tahsis amacının değiştirilmesi
Madde 42 -

(RG:21/4/2007-26500) Mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacının değiştirilmesi talebi gerekli belgelerle Genel Müdürlüğe yapılır.

(RG:21/4/2007-26500) Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlar değerlendirilerek, görüşle beraber gerekli belgeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğüne gönderilir.

Tahsis amacının değiştirilmesi işlemlerinin müracaat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde sonuçlandırılması esastır.

Bedeller
Madde 43 -

Tahsis amacının değiştirilmesi karşılığı maden ruhsat sahibinin ödeyeceği bedel, mera, yaylak ve kışlaklardan elde olunacak 20 yıllık ot geliri esas alınarak mera komisyonunca tespit edilir. Bunun dışında herhangi bir bedel ödenmez.

Madencilik faaliyetleri sonrasında çevre ile uyumlu hale getirilmesi
Madde 44 -

(RG:21/4/2007-26500) Tahsis amacı değiştirilen alanda yapılacak madencilik faaliyetleri çevredeki mera alanlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yürütülür. Maden ruhsat sahibi, tahsis süresi bitiminde faaliyette bulunduğu alanları işletme projesinde veya çevresel etki değerlendirmesi raporunda kabul edildiği şekilde en geç altı ay içinde çevre ile uyumlu hale getirilmekle yükümlüdür. Aksi halde Kanunun 7 nci maddesine göre işlem yapılır.

Mera alanlarında tesis yapımı
Madde 45 -

Tahsis amacı değiştirilmiş alanlarda valiliğe bilgi vermek suretiyle madencilik faaliyetleri için gerekli olan tesisler yapılabilir.

Ruhsat alındıktan sonra mera ilanı
Madde 46 -

Genel Müdürlükçe işletme izni verildikten sonra, bu alanın mera ilan edilmesi durumunda, herhangi bir tahsis değişikliği yapılmadan, temdit dahil madencilik faaliyeti yürütülür.

Mera alanlarında yolların kullanılması
Madde 47 -

Mera alanlarındaki mevcut yollar, madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere iyileştirilerek genişletilebilir. Bu yolların kullanımı esnasında etrafındaki mera alanlarının etkilenmemesi için gerekli önlemler maden ruhsat sahibince alınır.

Madencilik faaliyetleri için ruhsat alanı dışında yapılması zorunlu olan yolların mera alanlarından geçmesi durumunda, mera tahsis değişikliği yapılarak yol yapılmasına izin verilir.

Madencilik faaliyetleri için gerekli olan su, haberleşme, enerji nakil hatları, konveyör bantları gibi geçici tesisler, tahsis amacının değiştirilmesine gerek kalmadan valilikten izin alınarak yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Alanlarda
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 48 -

(RG:21/4/2007-26500) Maden ruhsat sahibi, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanlarda; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.

Maden ruhsat sahibi, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanlarda; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya ilgili kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili kurulca yapılacak değerlendirme sonucuna göre maden ruhsat sahibinin faaliyeti süresince uyulması gerekli esaslar belirlenerek izin verilebilir.

Üretim faaliyetleri
Madde 49 -

(RG:21/4/2007-26500) Maden üretim faaliyetinde bulunmak isteyen maden ruhsat sahibi; gerekli belgelerle valiliğe veya Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat eder. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, izin talep edilen alanda çevresel etki değerlendirmesi prosedürü kapsamında belirlenen esaslar doğrultusunda madencilik faaliyetlerine izin verilebilir. Çevresel etki değerlendirmesi prosedürüne tabi olmayan madencilik faaliyetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen esaslara göre üretim faaliyeti yapılır.

Çevresel etki değerlendirmesi prosedürüne tâbi olmayan madencilik faaliyetlerinde, maden ruhsat sahiplerinin müracaatına istinaden, yapılacak işlemler bir ay içinde tamamlanır.

Madencilik faaliyetleri sırasında kültür ve tabiat varlığına rastlanması
Madde 50 -

Madencilik faaliyetleri esnasında kültür ve tabiat varlıklarına rastlanması halinde maden ruhsat sahibi, kültür ve tabiat varlığının olduğu alandaki faaliyetini geçici olarak durdurarak en geç üç gün içinde en yakın müze müdürlüğüne, mülki idare amirliğine veya Genel Müdürlüğe bildirir. En geç on gün içinde ilgili bakanlık ve Genel Müdürlük elemanlarından oluşacak bir heyet yerinde incelemelerini yapar. Yapılan inceleme sonucu, hazırlanan raporlar göz önünde bulundurularak o alandaki faaliyetin durumuna ilişkin ilgili kurulca karar verilir.

Kültür ve tabiat varlıklarının zarar görmesi
Madde 51 -

Madencilik faaliyetleri esnasında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bilerek yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına sebebiyet veren veya kültür ve tabiat varlığına rastlanıldığında haber vermeyen ruhsat sahiplerine ait alanlardaki faaliyet durdurularak Kanun ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri uygulanır.

Kültür ve tabiat varlığı ve doğal sit alanlarının tespit ve tescilinde görüş alınması
Madde 52 -

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tespiti ve genişletilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinatörlüğünde Bakanlığın görüşü alınarak yapılır.

Kültür ve tabiat varlığı ve doğal sit alanlarının yeniden tespiti
Madde 53 -

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce tescil edilmiş, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve doğal sit alanları, Genel Müdürlüğün talebi ile maden rezervleri göz önüne alınarak ilgili bakanlık tarafından yeniden belirlenir.

ONUNCU BÖLÜM
Su Havzalarında
Madencilik Faaliyetleri
Genel ilkeler
Madde 54 -

(RG:21/4/2007-26500) Su havzalarındaki maden rezervleri değerlendirilirken mevcut su kalitesini korumak esastır.

Maden ruhsat sahibi, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya ilgili kurumu bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.

Maden ruhsat sahibi, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya ilgili kuruma bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgili kurumca yapılacak değerlendirme sonucuna göre maden ruhsat sahibinin faaliyeti süresince uyulması gerekli esaslar belirlenerek izin verilir.

Mutlak koruma alanı
Madde 55 -

Mutlak koruma alanı, içme ve kullanma suyu alınan rezervuarların maksimum su seviyesinden itibaren 100 metre genişlikteki şerit, mutlak koruma alanıdır. Söz konusu alanın sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde, mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur. Mutlak koruma alanında madencilik faaliyetleri yapılmasına izin verilmez.

Kısa mesafeli koruma alanı
Madde 56 -

Kısa mesafeli koruma alanı, içme ve kullanma suyu alınan rezervuarların mutlak koruma alanı sınırından itibaren 900 metre genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde, kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

Kısa mesafeli koruma alanında madencilik faaliyetleri yapılmasına izin verilmez. Ancak, maden ruhsatı alındıktan sonra, kısa mesafeli koruma alanı ilan edilen sahalarda, kirlilik oluşturmayacağı bilimsel ve teknik olarak ve/veya çevresel etki değerlendirmesi raporu ile ortaya konulan galeri yöntemi ile patlatmalar dışındaki maden istihracına ve kimyasal madde kullanılmadan işletilen tesislere izin verilir. Faaliyet sırasında alıcı ortama yapılacak deşarjlarda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

Orta mesafeli koruma alanı
Madde 57 -

Orta mesafeli koruma alanı, içme ve kullanma suyu alınan rezervuarların kısa mesafeli koruma alanı sınırından itibaren 1 km genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde, orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

(RG:21/4/2007-26500) Orta mesafeli koruma alanı içinde maden ruhsatı ile arama faaliyetleri yapılır. Maden ruhsat sahibi kazı gerektirmeyen arama faaliyetleri için, gerekli belgelerle valiliğe veya ilgili kuruma bilgi verir.

Orta mesafeli koruma alanı içinde, kirlilik oluşturmayacağı bilimsel ve teknik olarak belirlenen veya çevresel etki değerlendirmesi raporuna göre yapılması uygun bulunan galeri yöntemi ile patlatmalar dışındaki maden istihracına ve kimyasal madde kullanılmadan işletilen tesislere izin verilir. Ancak faaliyet sırasında alıcı ortama yapılacak deşarjlarda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

Uzun mesafeli koruma alanı
Madde 58 -

İçme ve kullanma suyu alınan rezervuarların yukarıda tanımlanan koruma alanlarının dışında kalan su toplama havzasının tümü uzun mesafeli koruma alanıdır.

Uzun mesafeli koruma alanı içinde, kirlilik oluşturmayacağı bilimsel ve teknik olarak belirlenen veya çevresel etki değerlendirmesi raporuna göre yapılması uygun bulunan maden istihracı ve her türlü tesis yapılabilir. Ancak faaliyet sırasında alıcı ortama yapılacak deşarjlarda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

Faaliyetlerin denetimi
Madde 59 -

Alıcı ortama, ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olarak su deşarj ederek çevre ve insan sağlığına zarar verdiği tespit edilen madencilik faaliyetleri, valilik tarafından durdurularak Genel Müdürlüğe bildirilir. Madencilik faaliyetlerinin devamı hakkında Çevre ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak, gerekli incelemeler sonucu Genel Müdürlük tarafından en geç on beş gün içinde karar verilir.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kısıtlama getirilmemesi
Madde 60 -

Su havzalarındaki madencilik faaliyetlerine diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer kanunlar ile bu Yönetmelik ile belirlenmiş olan hükümlerin dışında kısıtlamalar getirilemez.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Kıyı Alanları, Sahil Şeritleri ve Karasularında
Madencilik Faaliyetleri
Genel ilke
Madde 61 -

Kıyılarda ve sahil şeritlerinde, müktesep haklar korunmak kaydıyla 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine aykırı madencilik faaliyetlerinde bulunulamaz.

I (a) Grubu ruhsatların verilmesi
Madde 62 -

Denizlerde kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki bölge ve deniz sahil şeritlerinde I (a) Grubu maden ruhsatı verilemez.

Kıyı çizgisinden deniz istikametine doğru I (a) Grubu maden işletme ruhsatı verilecek yerler, valilikçe gerekli incelemeler yapılarak belirlenir. 20 metreden daha az derin denizlerde I (a) Grubu maden işletme ruhsatı verilmez.

I (a) Grubu ruhsatlar ile ilgili tesisler
Madde 63 -

Göl ve akarsulara 60 metre mesafe dahilinde I (a) Grubu ruhsatlar ile ilgili tesislerin kurulmasına çevre kirliliği oluşturmayacak önlemler alınarak valilikçe izin verilir.

Diğer grup madenlerin aranması
Madde 64 -

(RG:21/4/2007-26500) Maden ruhsat sahibi, deniz, göl ve akarsular ile deniz ve göllerin kıyılarının devamı niteliğindeki sahil şeridi ve karasularında; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya ilgili kurumu bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.

(RG:21/4/2007-26500) Maden ruhsat sahibi, deniz, göl ve akarsular ile deniz ve göllerin kıyılarının devamı niteliğindeki sahil şeridi ve karasularında; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya ilgili kuruma bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucuna göre izin verilir.

Arama faaliyetlerinde, çevre kirliliği oluşturmayacak önlemler alınarak ve moloz, cüruf, toprak ve çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez. Arama ruhsatı döneminde çalışılan alan, çevre ile uyumlu hale getirilir.

Diğer grup madenlerin üretimi
Madde 65 -

(RG:21/4/2007-26500) Maden rezervi belirlenmesi sonrası deniz, göl ve akarsular ile deniz ve göllerin kıyılarının devamı niteliğindeki sahil şeridi ve karasularında madencilik faaliyetlerine başlanması için valiliğe veya ilgili kuruma gerekli belgelerle müracaat edilir. Kirlilik bırakmayacağı bilimsel ve teknik olarak belirlenen veya çevresel etki değerlendirmesi raporuna göre yapılması uygun bulunan madencilik faaliyetlerine ilgili kurum tarafından izin verilir. İlgili bakanlık bu alanı plan notlarına işler.

Faaliyetle ilgili tesis inşası
Madde 66 -

Kıyılar ve sahil şeritlerinde çevresel etki değerlendirmesi raporuna göre uygun bulunan veya seçme, eleme kriterleri uygulanacak projeler kapsamında olup “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilen madencilik faaliyetleri için zorunlu olan yükleme, enerji santrali, zenginleştirme gibi tesislere ilgili bakanlıkça izin verilebilir.

Eriyik halde maden üretimi ve tesisleri
Madde 67 -

Deniz, göl ve akarsulardan ortam veya rezervuarının doğal dengesini bozmadan eriyik halde mineral içeren su alınarak, maden üretimi yapılabilir. Bu üretim için gerekli olan pompa istasyonu, altyapı ve tesislerin kıyılarda yapılmasına ilgili bakanlık tarafından izin verilir.

İmar planları
Madde 68 -

Kıyılarda ve sahil şeritlerindeki madencilik faaliyet alanları, imar planları ile çevre düzeni planlarına plan notu olarak düşülür.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 69 -

(RG:21/4/2007-26500) Maden ruhsat sahibi, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin bulunduğu alanlarda; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.

Maden ruhsat sahibi, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin bulunduğu alanlarda; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Kültür ve Turizm Bakanlığına bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde yapılacak değerlendirme sonucuna göre maden ruhsat sahibinin faaliyeti süresince uyulması gerekli esaslar belirlenerek Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin verilir.

Üretim faaliyetleri
Madde 70 -

(RG:21/4/2007-26500) Maden üretim faaliyetinde bulunmak isteyen maden ruhsat sahibi; gerekli belgelerle valiliğe veya Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat eder. İzin talep edilen alanda çevresel etki değerlendirmesi prosedürü kapsamında belirlenen esaslar doğrultusunda madencilik faaliyetlerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından izin verilir. Çevresel etki değerlendirmesi prosedürüne tabi olmayan madencilik faaliyetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara göre üretim faaliyeti yapılır.

Çevresel etki değerlendirmesi prosedürüne tabi olmayan madencilik faaliyetlerinde, maden ruhsat sahiplerinin müracaatına istinaden, yapılacak işlemler bir ay içinde tamamlanır.

Görüş alınması
Madde 71 -

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri belirlenmeden önce Bakanlığın görüşü alınır.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Askerî Yasak ve Güvenlik Bölgelerinde
Madencilik Faaliyetleri
Temel ilke
Madde 72 -

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri içinde maden kaynaklarımızın araştırılması, aranması ve işletilmesi Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşleri alınarak bu Yönetmelik kapsamında yürütülür.

Askeri yasak ve güvenlik bölgeleri kurma kararı
Madde 73 -

Maden varlığı belirlenmiş bir alanda askeri tesis ve yasak bölge ilan edilmesine karar verilmesi durumunda yapılacak madencilik faaliyetlerinin devamına, Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle kamu yararı göz önünde bulundurularak karar verilir.

Askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde madencilik faaliyetleri
Madde 74 -

Bakanlık, askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde maden arama faaliyeti ile ilgili talebi Genelkurmay Başkanlığına bildirir. Genelkurmay Başkanlığı konu ile ilgili gerekli incelemeyi yaparak maden arama faaliyetine izin verilip verilmediğini Bakanlığa bildirir.

Askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde madencilik üretim faaliyetleri, Kanun kapsamında projesine uygun olarak ve çevresel etki değerlendirmesi raporunda belirtilen esaslar dahilinde, Genelkurmay Başkanlığından uygun görüş alınarak yapılır.

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde havadan maden araştırması
Madde 75 -

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde madencilik araştırma ve aramalarına yönelik her türlü havadan jeolojik, jeofizik ve benzeri prospeksiyon çalışmaları Genelkurmay Başkanlığının izni alınarak yapılır. Bu çalışmalar için Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek esaslara uyulması zorunludur.

Diğer askeri bölgelerde madencilik faaliyetleri
Madde 76 -

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri dışındaki Milli Savunma Bakanlığına tahsisli bölgelerdeki madencilik faaliyetleri, ilgili bakanlığın izni ile yürütülür.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Madencilik Faaliyetlerinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (RG:21/4/2007-26500)
Madencilik faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde aranacak genel şartlar (RG:21.4.2007/26500)
Madde 77 -

(RG:21/4/2007-26500) Bu Yönetmeliğin eki (Ek-1) sayılı Listede yer alan madencilik faaliyetleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin bulunduğu yerler aşağıda belirtilen kriterlere uymak zorundadır:

a) Çevre kirliliğine neden olmamak ve insan sağlığına zarar vermemek için ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere uymak,

b) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirleri almak,

c) Karayolu kenarındaki madencilik faaliyetlerinin yapıldığı yerler için karayolu trafik güvenliğini sağlamak,

ç) Madencilik faaliyetleri sırasında patlayıcı madde kullanılan yerlerde 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük ve 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine uygun tedbirleri almak.

Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

Başvuru (RG:21.4.2007/26500)
Madde 78 -

(RG:21/4/2007-26500) Maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı tesislere dayalı olarak üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet gösterecekleri maden ocaklarını ve/veya tesislerini üretime hazır hale getirdikten sonra bu Yönetmeliğin eki Örnek 1’de yer alan formu doldurarak yetkili idareye başvurur. Maden arama faaliyetleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmaz.

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda, müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren bu Yönetmeliğin eki Örnek 3’te yer alan alındı belgesi verilir. Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar, başvuru sahibine verilen alındı belgesinde gösterilir. Bu Yönetmelikte belirtilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar.

Bu Yönetmelik gereğince çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler kapsamına giren madencilik faaliyetleri için yetkili idareler işyeri açma ve çalışma ruhsatı verirken başka bir bilgi ve belge aranmadan ÇED raporunda yer alan belgelere göre işlem yapar.

İnceleme kurulu (RG:21.4.2007/26500)
Madde 79 -

(RG:21/4/2007-26500) İl özel idarelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere valinin veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve tarım birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre gerektiğinde vali tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.

Büyükşehir belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve küşat birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre belediye başkanı tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.

İl belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, ikinci fıkrada belirtilen esasa göre oluşturulur.

Kurulların oluşturulması sırasında yeterli teknik ve uzman elemana sahip olmayan belediyeler, kurulların oluşturulması için valilikten eleman görevlendirilmesini talep edebilir.

16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve ÇED olumlu kararı alınmış olan maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisler için inceleme kurulu oluşturulmaz.

Sağlık koruma bandı (RG:21.4.2007/26500)
Madde 80 -

(RG:21/4/2007-26500) Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburidir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez.

Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.

Yer seçimi ve tesis kurma izni muafiyeti (RG:21.4.2007/26500)
Madde 81 -

(RG:21/4/2007-26500) ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve raporu yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer.

ÇED gerekli değildir kararı verilen ya da Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilen tesisler için Genel Müdürlük mahallinde tetkik heyeti raporu ile belirlenen yer tespitleri yer seçimi izni, 17/12/2004 tarihli ve 25673 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan kurma izni ise tesis kurma izni yerine geçer.

Deneme izni (RG:21.4.2007/26500)
Madde 82 -

(RG:21/4/2007-26500) Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamındaki maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisler için yetkili idarenin gerekli görmesi veya faaliyet sahibinin müracaatı halinde, yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir.

Deneme izni, bu süreçte işyeri açma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.

Ruhsatlandırma işlemleri
Madde 82/A -

(RG:21/4/2007-26500) Maden ruhsatlı alanlarda ÇED olumlu kararı verilen maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisler ile deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisler bu Yönetmeliğin eki Örnek 1’deki başvuru ve beyan formunun doldurularak teslimi üzerine yetkili idareler tarafından başka bir bilgi ve belge istenmeden yedi gün içinde ruhsatlandırılır.

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisler için Genel Müdürlük tarafından mahallinde yapılan inceleme üzerine düzenlenen tetkik heyeti raporu ve bu Yönetmeliğin eki Örnek 1’deki başvuru ve beyan formundaki bilgileri dikkate alınarak yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir.

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri için beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından bir ay içinde kontrol edilir. Bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yetkili idareler tarafından yasal hükümler uygulanır.

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese ruhsatı verilmesini takiben bir ay içinde yapılacak kontrol ve denetimlerde, gerçeğe aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerine bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde verilmiş olan ruhsat, yetkili idare tarafından iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından ayrıca yasal işlem yapılır.

İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetlerinden patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılanların etrafında yetkili idareler tarafından belirlenecek mesafede sağlık koruma bandı bırakılması mecburidir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yetkili idare tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından uygun çalışılmadığının tespiti halinde yapılacak işlemler Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlükçe toplum ve çevre sağlığına aykırı olduğu tespit edilen madencilik faaliyetleri gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurulur.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir karar alınmaz. Ruhsat, bu Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsat müracaatı için gerekli belgeler
Madde 82/B -

(RG:21/4/2007-26500) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için gerekli belgeler şunlardır;

a) Başvuru formu,

b) Maden ruhsatı,

c) Genel Müdürlük tarafından mahallinde yapılan inceleme üzerine düzenlenen tetkik heyeti raporu,

ç) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınmış karar,

d) Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için sağlık koruma bandının işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren harita,

e) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütname,

f) Sorumlu müdür sözleşmesi (birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için),

g) Gerekiyorsa emisyon izni,

ğ) Gerekiyorsa deşarj izni.

Yukarıda sayılan belgelerden Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında hazırlanarak ilgili idareye verilenler, işyeri açma ve çalışma ruhsatlandırılması sürecinde yeniden aranmaz.

Maden mevzuatı uyarınca ruhsat veya sertifika alan başvuru sahiplerinden tapu ya da kira sözleşmesi istenmez.

Sorumlu müdür sözleşmesi ile emisyon ve deşarj izni işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra istenir.

İmar izinleri
Madde 82/C -

(RG:21/4/2007-26500) İmar planı bulunmayan alanlarda yapılan veya yapılacak olan madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler ve bunların müştemilatı için imar planı yapılmaz. Bu alanlar daha sonra yapılacak imar planlarında gösterilir.

İmarsız alanlarda yürütülen madencilik faaliyetleri için gerekli olan geçici tesisler ve bunların müştemilatı inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapıların fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve Genel Müdürlüğe bildirilmesi şarttır. Bu kapsamda madencilik faaliyeti ile ilgili olmayan yapı yapılamaz.

Diğer kuruluşlarca izin verilmesi durumu
Madde 82/Ç -

(RG:21/4/2007-26500) Yetkili idareler, madencilik faaliyetleri için bu Yönetmelik kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin görev ve yetkilerini kullanırken, kanunlarda, uluslararası sözleşmelerde ve bu Yönetmelikte öngörülmemiş ise başka kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk alanına giren hususlara dayalı olarak işlem yapamaz. Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin işlemleri, kanunlarındaki ve bu Yönetmelikteki hükümlere göre sonuçlandırır.

Gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisler için diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler, tescil ve benzeri işlemler, bu Yönetmelik hükümlerine göre izin ve ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.

Yönetmelikte yer almayan madencilik faaliyetleri
Madde 82/D

- (RG:21/4/2007-26500) Bu Yönetmelik kapsamına girmesine rağmen adı ve nitelikleri belirtilmeyen gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisler için (Değişik ibare: RG-29/08/2023-32294) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından yeni sınıf tayini yapılı ve Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Baakanlığına bildirilir.

Birden fazla faaliyet konusu bulunan madencilik faaliyetleri
Madde 82/E -

(RG:21/4/2007-26500) Gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisler için verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı, maden ruhsat alanının tümünü kapsar ve ruhsat sahasındaki ana faaliyet dalı esas alınarak maden ruhsat sahibi adına işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

Aynı maden ruhsat sahasında bulunsa bile işletmecisi ve faaliyet konusu farklı olan maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisler için ayrı ayrı işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

Denetim
Madde 82/F -

(RG:21/4/2007-26500) Gayrisıhhî müesseseler kapsamındaki maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisleri, çevre ve toplum sağlığı açısından yetkili idareler tarafından denetlenir. Yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından uygun çalışılmadığının tespiti halinde yapılacak işlemler Genel Müdürlüğe bildirilir. Toplum ve çevre sağlığına aykırı olduğu tespit edilen madencilik faaliyetleri gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurulur.

Sorumlu müdür tayini
Madde 82/G -

(RG:21/4/2007-26500) Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamındaki maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerde, faaliyet konusunda mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.

İşyeri açma ve çalışma ruhsat değişikliği gerektiren haller
Madde 82/Ğ -

(RG:21/4/2007-26500) Gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin bulunduğu alanın ve faaliyet konusunun değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.

Maden ruhsatının devredilmesi halinde, devralan gerçek veya tüzel kişinin maden ruhsatını ibraz ederek devir tarihinden itibaren üç ay içinde başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni maden ruhsat sahibi adına tekrar işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

Gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olanlarının bir yıl içinde yeni sınıfa göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması zorunludur.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Çevresel Etki Değerlendirmesi ile İlgili
Madencilik Faaliyetleri
Ruhsat sahibinin yükümlülükleri
Madde 83 -

(RG:21/4/2007-26500) Maden ruhsat sahipleri, çevresel etki değerlendirmesine tâbi projeler için çevresel etki değerlendirmesi raporunu veya seçme eleme kriterleri uygulanacak projeler için proje tanıtım dosyasını hazırlamak, valiliğe veya Çevre ve Orman Bakanlığına sunmak ve faaliyetlerini verilen karara göre gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Ruhsat sahipleri, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarının isteyeceği her türlü bilgi, doküman ve görüşü süresi içinde vermekle yükümlüdürler.

Özel format belirlenmesi
Madde 84 -

Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak çevresel etki değerlendirmesi raporu uygulanacak faaliyetler için maden ruhsat sahibine Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre özel format verilir.

Özel format belirleme işlemi müracaat tarihinden itibaren en geç 12 iş günü içerisinde tamamlanarak proje sahibi veya temsilcisine verilir.

Proje sahibi özel formatın veriliş tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çevresel etki değerlendirmesi raporunu, Çevre ve Orman Bakanlığına sunmakla ve Genel Müdürlüğe bilgi vermekle yükümlüdür.

Yönetmeliğe aykırı uygulamaların durdurulması
Madde 85 -

Madencilik faaliyetlerine ilişkin projelerde;

a) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadan üretim faaliyetine başlandığının tespit edilmesi durumunda faaliyet durdurulur. “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça durdurma kararı kaldırılmaz.

b) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verildikten sonra, proje sahibi tarafından çevresel etki değerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu taahhütlere uyulması için Çevre ve Orman Bakanlığınca bir defaya mahsus olmak üzere süre verilebilir. Bu süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz veya gerekli önlemler alınmaz ise faaliyetin durdurulması için Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Genel Müdürlükçe faaliyet durdurulur. Genel Müdürlükçe verilen durdurma kararı yükümlülükler yerine getirilmedikçe kaldırılmaz.

Çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler
Madde 86 -

Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın aşağıdaki madencilik faaliyetleri için çevresel etki değerlendirmesi uygulanır:

a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler,

b) 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarılması,

c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri,

d) Kanunun 2 nci maddesinde yer alan I. ve II. Grup madenlerin üretimi ve her türlü işlemden geçirilmesi (kırma, eleme, öğütme, yıkama vb) projelerinden 100.000 m3/yıl ve üzeri kapasitede olanlar,

e) Asbest madeni işletmeleri ve zenginleştirme tesisleri,

Seçme, eleme kriterleri uygulanacak projeler
Madde 87 -

Seçme, eleme kriterleri uygulanacak projelerde çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak listede yer alan alt sınırlar üst sınır olarak alınır. Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın aşağıdaki madencilik faaliyetleri için seçme, eleme kriterleri uygulanır:

a) Aşağıdakiler dışında her türlü madenin çıkarılması(çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler listesinde yer almayanlar)

b) 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 100.000 m² ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,

c) Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,

d) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkarılması ve depolanması,

e) Kanunun 2 nci maddesinde yer alan I. ve II. Grup madenlerin üretimi ve her türlü işleme sokulması (kırma, eleme, öğütme, yıkama vb) (25.000 m3/yıl ve üzeri),

f) 50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ve/veya bu madenlerin her türlü işleme tesisleri,

f) Çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak listede yer almayan cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri,

Bu maddede belirtilen limitlerin altında kalan madencilik faaliyetleri, çevresel etki değerlendirmesi kapsamı dışındadır.

ONALTINCI BÖLÜM
Sulak Alanlarda
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 88 -

(RG:21/4/2007-26500) Maden ruhsat sahibi, sulak alanlar dahilinde; prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.

Maden ruhsat sahibi, sulak alanlar dahilinde; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde yapılacak inceleme sonucuna göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce izin verilir.

Üretim faaliyetleri
Madde 89 -

(RG:21/4/2007-26500) Ruhsat sahibi, sulak alanlar dahilinde; maden arama ve işletme ruhsatı döneminde üretim faaliyeti gösterebilmesi için gerekli belgelerle valiliğe veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne başvurur. Sulak alanlar dahilinde maden üretim faaliyetlerine çevresel etki değerlendirmesi raporunda belirlenen esaslar dahilinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce izin verilir.

ONYEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Faaliyetlerin denetimi
Madde 90

-

Bu Yönetmelik kapsamında izin verilmiş alanlardaki madencilik faaliyetlerini ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları kendi mevzuatı kapsamında denetleyebilir. Yapılan denetimlerde maden ruhsat alanlarında bu Yönetmelik esaslarına uygun çalışılmadığının tespiti halinde, ilgili bakanlık ya da kamu kurum ve kuruluşu tarafından bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak işlemler Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde önlemler alınıncaya kadar Genel Müdürlük tarafından bu alanda madencilik faaliyetleri durdurulur.

Bu Yönetmelik kapsamında Genel Müdürlükçe verilen işletme iznine dayalı olarak sürdürülen madencilik faaliyetleri, kanunlarda yer alan hükümler haricinde durdurulamaz.

Maden atıkları
Madde 91 -

Maden atıkları, özel işleme tabi atıklar kapsamındadır. Maden atıklarının yönetimine ilişkin yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca müştereken çıkarılır.

İşletme ruhsat alanlarının plan notuna işlenmesi
Ek Madde 1 -

(RG:21/4/2007-26500) Çevre düzeni planı ve imar planlarına, Kanun kapsamında verilmiş yürürlükteki işletme ruhsat alanları ve ilgili tesisler madencilik faaliyet alanı olarak plan notuna işlenir. Maden ruhsatı sahibi, gerekli belgelerle ilgili kamu kurum ve kuruluşuna müracaat eder. İlgili kamu kurum ve kuruluşunun yapılan müracaatı bir ay içinde cevaplandırması zorunludur.

Organize sanayi bölgelerinin çevresinde madencilik faaliyetleri
Ek Madde 2 -

(RG:21/4/2007-26500) Organize sanayi bölgelerine 60 metre mesafe dahilinde madencilik faaliyetleri ilgili organize sanayi bölgesi yönetiminden izin alınarak yapılır. Ancak, müktesep haklar bu madde hükümlerinden istisnadır.

Geçici Madde 1 -

20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesi gereğince büyükşehir belediye başkanlıklarının ilgili genel müdürlüklerince çıkarılan su havzaları koruma yönetmelikleri, Çevre ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda en geç altı ay içinde yeniden düzenlenir.

Geçici Madde 2 -

Ruhsat sahibi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce almış olduğu ruhsatın çevresel etki değerlendirme prosedürü dışında olması halinde, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde gerekli belgelerle birlikte ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe müracaat eder.

Geçici Madde 3 -

5/6/2004 tarihinden önce, maden ruhsat sahipleri ile Orman Genel Müdürlüğü arasında yapılmış sözleşmelere göre alınması gereken bedeller, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilir.

Geçici Madde 4 -

(RG:19/08/2009-27324) Orman sayılan alanlarda madencilik faaliyetlerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar orman, muhafaza ormanı ve ağaçlandırma alanlarında madenlerin aranması ve işletilmesi ile ilgili faaliyetlerde alınması gereken izinlerde 22/3/2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 92 -

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 93

- Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare: RG-29/08/2023-32294) Cumhurbaşkanı yürütür.

Örnek 1(RG:21/4/2007-26500)
 

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA RUHSATI BAŞVURU VE BEYAN FORMU

 

…..……………. İL ÖZEL İDARESİNE

………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

1- İşyerinin adı veya unvanı                   : ………………………………………………….

 

2- İşyerinin adresi                                  : ………………………………………………….

 

3- Faaliyet konusu (madenin cinsi)        : ………………………………………………….

 

4- Vergi dairesi ve numarası                 : ………………………………………………….

 

5- Maden ruhsat numarası                     : ………………………………………………….

 

6- 1/25.000 ölçekli pafta adı                   : ………………………………………………….

 

7- Ruhsat koordinatları                          : ………………………………………………….

 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Sağa (Y)    …………. ………….. …………… …………… …………..

Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..

 

                          6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA

Sağa (Y)     …………. ………….. …………… …………… …………..

Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..

 

8- Ruhsat alanı                                       : ………………………………………………….

 

9- İşletme yöntemi                                 : ………………………………………………….

 

10- İşletme faaliyet alanının arazi mülkiyet durumu:

Hazine Arazisi                        Orman Arazisi                                       Özel Mülk              Diğer

 

11- GSM sınıfı: Birinci Sınıf                 İkinci Sınıf                             Üçüncü Sınıf                         

 

12- ÇED Yönetmeliği kapsamında alınmış izinler:

ÇED Olumlu Kararı                               ÇED gerekli değildir kararı                    ÇED kapsamı dışında

 

13- Sorumlu müdür sözleşmesi

 

14- Gerekiyorsa emisyon izni

 

15- Gerekiyorsa deşarj izni

 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim.

 

Adı ve Soyadı                                            İmza                                      Kaşe                                       Tarih

 

 

 

 

 

Not: Bu forma ÇED olumlu kararı ve ÇED raporu veya ÇED gerekli değildir kararı ve proje tanıtım dosyası ya da ÇED kapsamı dışındadır belgesi eklenir.

Sorumlu müdür sözleşmesi ile emisyon ve deşarj izni işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra istenir.

Örnek 2(RG:21/4/2007-26500)
 
T.C.
…………İL ÖZEL İDARESİ
…………BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
…………………BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
 
1- İşyerinin adı veya unvanı                   : ………………………………………………….
 
2- İşyerinin adresi                                  :………………………………………………….
 
3- Vergi dairesi ve numarası                  : ………………………………………………….
 
4- Madencilik faaliyetinin konusu          : ………………………………………………….
 
5- Maden ruhsat numarası                     : ………………………………………………….
 
6- 1/25.000 ölçekli pafta adı                   : ………………………………………………….
 
7- Maden ruhsatı/İşyeri açma ve çalışma ruhsatı koordinatları: ………………………….
 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y)     …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..
                          6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA
Sağa (Y)    …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..
 
8- Ruhsat alanı                       : ………………………………………………….
 
9- İşletme yöntemi                  : ………………………………………………….
 
10- İşyerinin sınıfı                  : …………………………………………………..
 
11- Veriliş tarihi                     : …………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
                                                            Adı Soyadı
                                                            Unvanı
                                                           Mühür ve İmza
 
 
 
 
 
Örnek 3(RG:21/4/2007-26500)
BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ
(………….. İl Özel İdaresi/Büyükşehir Belediye Başkanlığı/Belediye Başkanlığı)
 
Müracaat sahibinin adı soyadı                   :
 
İşyerinin unvanı                                         :
 
Müracaatın alındığı tarih ve saat :
 
Kayıt no                                                     :
 
Varsa eksik belge                                      :
1-
 
2-
 
3-
 
Müracaatı kabul eden memurun
 
Adı soyadı                                                 :
 
Unvanı                                                       :
 
İmza                                                           :
 
 
 
 
 
Ek-1
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ(RG:21/4/2007-26500)
 
A) BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER
 
1- 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler,
2- 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarılması,
3- Maden ruhsat sahasında veya bu sahaya bitişik biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri,
4- Kanunun 2 nci maddesinde yer alan I. ve II. Grup madenlerin üretimi ve her türlü işlemden geçirilmesi (kırma, eleme, öğütme, yıkama vb.) projelerinden 100.000 m3/yıl ve üzeri kapasitede olanlar,
5- Asbest madeni üretimi ve üretime yönelik tesisler.
 
B) İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER
 
İkinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin kapsamının üst sınırı, birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren listede yer alan alt sınırlardır. Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın aşağıdaki madencilik faaliyetleri ikinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamındadır:
1- Her türlü madenin çıkarılması (birinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer almayanlar)
2- 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması ve maden ruhsat sahası içinde yer alan yıllık 100.000 m² ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,
3- Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,
4- 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkarılması ve depolanması,
5- Kanunun 2 nci maddesinde yer alan I. ve II. Grup madenlerin üretimi ve her türlü işleme sokulması (kırma, eleme, öğütme, yıkama vb), (25.000 m3/yıl ve üzeri),
6- 50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ve/veya bu madenlerin her türlü işleme tesisleri,
7- Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer almayan cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri,
8- Yer altı maden ocakları.
 
C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER
 
1- V. Grup sertifikalı ve yüzeyden toplama usulüyle yapılan madencilik faaliyetleri ve/veya buna dayalı tesisler,
2- İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer alan faaliyet limitlerinin altında kalan madencilik faaliyetleri.
Bu bölümü görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.
Bu bölümü görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.
Bu bölümü görüntüleyebilmek için lütfen giriş yapınız.